Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Zasady oceniania religii w szkołach

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Komisja Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski opublikowała dokument pt. „Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii Rzymsko-Katolickiej w szkołach publicznych”. Obowiązują one od 1 września tego roku. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii ma polegać „na rozpoznaniu przez nauczyciela religii poziomu wiedzy religijnej ucznia i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości wynikających z „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” oraz realizowanego przez nauczyciela programu nauczania.” Ocenianiu „nie podlegają praktyki religijne, tylko wiedza religijna”. Nauczyciele religii na początku każdego roku szkolnego będą informować uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych z religii. Określone są również formy ewentualnego odwołania się ucznia od oceny katechety – jak w przypadku innych przedmiotów, będzie to egzamin komisyjny.

Dokument przypomina, że ocena roczna z religii nie ma wpływu na promocję do następnej klasy ani na ukończenie szkoły. Z opublikowanego kilka dni temu sondażu CBOS wynika, że 65 proc. Polaków akceptuje naukę religii w szkołach publicznych, niemal 64 proc. jest zdania, że na religii powinna być przekazywana przede wszystkim wiedza, a 58 proc. wolałoby religioznawstwo zamiast wiedzy jedynie o religii katolickiej.

Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, 15.09.2008
I. D., 15 września 2008

Zobacz też:
Aprobata dla religii w szkole

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży