Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Nie ma obowiązku sporządzania rozkładu materiałów i planów wynikowych

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
„W obecnym stanie prawnym nie ma żadnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, które nakładałyby na nauczycieli obowiązek sporządzania rozkładów materiałów (czy też innych pisemnych opracowań w tym planów wynikowych)” – powiedział Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Artur Gałęski. Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z 30 maja 1985 r., które nakładało obowiązek przygotowywania pisemnego rozkładu materiału nauczania na każdy semestr roku szkolnego przez nauczyciela straciło moc obowiązywania po nowelizacji Karty Nauczyciela w 1996 r.

Obecnie szkoła ma obowiązek prowadzić przede wszystkim dokumentację przewidzianą w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Oprócz tego szkoła ma obowiązek opracować szkolny zestaw programów nauczania i zestaw podręczników, program wychowawczy szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania – w przypadku wydania takiego zalecenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, plan pracy szkoły lub placówki, plan nadzoru pedagogicznego, który opracowuje dyrektor szkoły lub placówki na każdy rok szkolny – dodaje kurator.

Głos Nauczycielski, 2.12.2009
A.B./A.D., 2 grudnia 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży