Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Mundurki a Konstytucja

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Maciej Osuch, Społeczny Rzecznik Praw Ucznia, skierował do Rzecznika Praw Obywatelskich list w sprawie niezgodności z Konstytucją przepisów, nakazujących wprowadzenie mundurków szkolnych.

Tarnowskie Góry, 10. 04. 2007 r.

Pan Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Obywatelskich


Wielce Szanowny Panie Rzeczniku! Mój kolejny wniosek piszę w przededniu ważnego dla losów polskiej edukacji wydarzenia. Jutro, tj. 11 kwietnia Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ma głosować za przyjęciem zmian w ustawie o systemie oświaty. Proszę się nie obawiać, nie będę analizować propozycji wszystkich zmian. Martwi mnie jednak niezwykle jedna z nich… Co ciekawe zmiana nie zaproponowana przez Sejm, a przez Senat, który to chyba po raz pierwszy przyczynia się – śmiem twierdzić - do pogłębienia ograniczenia swobód i wolności obywateli! Chodzi o obowiązek wprowadzenia ustawą w szkołach podstawowych i gimnazjach jednolitego stroju dla wszystkich uczniów…

Uważam, że w ten sposób ustawa naruszy dobro dzieci i młodzieży oraz ograniczy w sposób radykalny ich wolności i tak zresztą faktycznie niewielkie. Moja teza stoi w wyraźnej sprzeczności z trwającym, medialnym i politycznym festiwalem fałszywych twierdzeń o nieograniczonych niczym swobodach dzieci i młodzieży, które to mają być przyczyną rzekomego kataklizmu wychowawczego polskiej szkoły. Jaka jest polska szkoła „każdy widzi” jednak poprawy sytuacji nie należy poszukiwać w ewidentnym ograniczaniu swobód, a raczej w konsekwentnym egzekwowaniu odpowiedzialności.

Nie jestem przeciwnikiem wprowadzania jednolitych strojów, kiedy to cała społeczność szkolna sobie tego życzy. Wtedy faktycznie może się spełnić oczekiwanie związane z podkreśleniem prestiżu szkoły i pogłębianiu związków uczniów ze społecznością szkolną. To na pewno nie zadziała kiedy zostanie wprowadzone arbitralnie!

Ponadto taki sposób narzucania jednolitego stroju, narusza według mnie art. 47 i 48 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, które to gwarantują prawo do prywatności oraz prawo rodziców do wychowania swoich dzieci. Ostatnie z wymienionych praw tj. prawo rodziców do wychowania swoich dzieci powinno do tego uwzględniać stopień dojrzałości dziecka… Niestety, w całej procedurze stanowienia prawa, nikt młodych ludzi o zdanie nie pytał i pytać nie zamierza… Kiedy już jednolity strój będzie obowiązkiem tym bardziej nie będzie sensu już nikogo pytać – rodziców także…

Prawo do prywatności nie jest z całą pewnością prawem bezwzględnym, nie podlegającym ograniczeniom. Jednak tutaj zastosowanie powinna mieć zasada proporcjonalności zawarta w art. 31 Konstytucji tj. ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Uważam, że arbitralne wprowadzenie obowiązku noszenia jednolitych strojów uczniowskich narusza tę zasadę. Uważam, że nie istnieje ŻADNA KONIECZNOŚĆ wprowadzania takich ograniczeń w korzystaniu z wolności, poza doraźnym politycznym interesem.

Będąc głęboko przekonanym o tym, że planowane zmiany naruszają prawa dzieci i ich rodziców - w tym swobody młodych obywateli Rzeczypospolitej - proszę Pana Rzecznika o interwencję w tej sprawie w przypadku przyjęcia zmian w zapowiadanym przez prawodawców, a sygnalizowanym przez mnie zakresie. Niejednokrotnie udowodnił Pan Rzecznik że sprawy młodych ludzi i edukacji są Panu bliskie, proszę więc i w tym przypadku na podjęcie odpowiednich działań, ze skierowaniem sprawy do Trybunału Konstytucyjnego włącznie w przypadku przyjęcia poprawki przez Sejm.

Z poważaniem
Maciej Osuch

PS. Wniosek kieruję również do wiadomości Rzecznika Praw Dziecka oraz sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
A. D., 11 kwietnia 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży