Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

MEN o organizowaniu zajęć z religii i etyki

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
MEN przypomina, że od roku szkolnego 2016/2017, uczeń uczęszczający zarówno na zajęcia z religii, jak i na zajęcia z etyki ma wliczane do średniej ocen roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z każdego z tych zajęć.

Ministerstwo informuje także, że z dniem 1 września 2016 r. określono nowe zasady dotyczące umieszczania ocen z religii i z etyki na świadectwach szkolnych. Na świadectwie szkolnym, w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się:
- poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć (bez żadnych dodatkowych adnotacji),
- ocenę z religii albo z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena,
- ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i na zajęcia z etyki.

Ministerstwo przypomina, że podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii, z etyki lub w zajęciach z obu przedmiotów jest życzenie wyrażone w formie pisemnego oświadczenia złożonego przez rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia.

Szkoła nie może domagać się od rodziców lub pełnoletniego ucznia oświadczenia o nieuczęszczaniu na lekcje religii lub etyki. Należy jednak poinformować szkołę, także w formie pisemnego oświadczenia o ewentualnym wycofaniu wcześniej złożonego oświadczenia.

W odpowiedzi na interpelację posłów Kukiz 15 Ministerstwo Edukacji poinformowało, że według stanu na wrzesień 2015 r. w szkołach publicznych i niepublicznych zatrudnionych jest 30 582 osób w charakterze nauczycieli religii, w tym 16 639 kobiet i 13 943 mężczyzn. "Kalkulacyjny koszt zatrudnienia nauczycieli religii wszystkich wyznań w szkołach publicznych w roku 2015 wyniósł 1 365 650 tys. zł" – podał MEN.

W MEN zarejestrowane są programy nauczania 29 religii i związków wyznaniowych ale ministerstwo nie gromadzi danych, jaka część nauczycieli religii to osoby duchowne i którzy z nich reprezentują kościół katolicki, a którzy inne kościoły lub wyznania.

MEN, 20 września 2016, Głos Nauczycielski, 26 września 2016
A.B. , 26 września 2016

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży