Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Fundacja państwa Elbanowskich wygrywa konkurs, który wcześniej wygrało FIO

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W wyniku naboru do partnerskiego projektu konkursowego pod nazwą „Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany gospodarcze”, wybrana została oferta złożona przez Fundację Rzecznik Praw Rodziców - czyli fundację prowadzoną przez Karolinę i Tomasza Elbanowskich.

Projekt jest prowadzony w ramach konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–005/16 pod nazwą „Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych” finansowanego w ramach Działania 2.16 pod nazwą „Usprawnienie procesu stanowienia prawa” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach jego Osi II pod nazwą „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Konkurs, wygrany przez fundację państwa Elbanowskich jest drugim w tym samym projekcie: pierwszy, wygrany przez Federację Inicjatyw Oświatowych, został przez MEN unieważniony.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza wyniki naboru partnera do Projektu konkursowego działając zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

MEN, 29.04.2016
A.D., 29 kwietnia 2016

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży