Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Nowe przepisy o prowadzeniu żłobków

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ministerstwo pracy przedstawiło zmodyfikowaną wersję założeń do ustawy o opiece nad dziećmi do trzech lat. Projekt, jak pisze Gazeta Prawna, uwzględnia uwagi zgłaszane przez partnerów społecznych i samorządy. Założenia przewidują tworzenie czterech podstawowych form opieki: żłobek, klub dziecięcy, dzienny rodzic i niania (w poprzednim projekcie była jeszcze propozycja ogródka dziecięcego).

Podstawową formą opieki będzie żłobek, który nie będzie już zakładem opieki zdrowotnej podlegającym Ministerstwu Zdrowia. Konieczność spełniania przez te placówki takich samych wymagań jak szpitale czy przychodnie poważnie ogranicza ich powstawanie.
Kwalifikacje zawodowe dyrektora żłobka będą uzależnione od liczby przebywających w nim dzieci. Wszystkie osoby zatrudnione jako opiekunowie będą musiały odbyć obowiązkowe szkolenie wynoszące 80 godz. lub 280 godz. dla osób nieposiadających pedagogicznego lub medycznego wykształcenia.

Pod opieką jednego opiekuna będzie znajdowało się ośmioro dzieci, lub, jeżeli w grupie będzie dziecko poniżej roku, będzie to pięcioro dzieci. Jak podaje Gazeta Prawna, wg Moniki Rościszewskiej-Woźniak z Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego to zbyt dużo – małe dzieci wymagają o wiele większej uwagi niż przedszkolaki. Standard europejski to pięcioro dzieci na jednego opiekuna i troje, gdy jest wśród nich niemowlę.

Klub dziecięcy, w którym dzieci będą przebywać do 5 godz. dziennie, będzie mogła prowadzić wyłącznie osoba mająca kwalifikacje opiekuna w żłobku. Opiekę będą mogli sprawować przeszkoleni wolontariusze. Zarówno żłobki, jak i kluby będą mogły zakładać samorządy, osoby fizyczne, prawne i organizacje pozarządowe.

Zezwolenie na utworzenie i prowadzenie żłobka oraz innych form opieki będzie wydawać gmina. Dodatkowo będzie prowadzić rejestr wszystkich form opieki i będzie mogła tworzyć centra administracyjne dla swoich placówek. Wpis do rejestru będzie podlegał opłacie, której wysokość ustali rada gminy.

Według szacunków ministerstwa po zmianie przepisów, która jest przewidywana na czerwiec 2010 r., może powstać 10 tys. nowych miejsc opieki.

Gazeta Prawna, 10.08.2009
A.B./A.D., 10 sierpnia 2009

Zobacz też:
Żłobek w każdej gminie

Wybrane komentarze czytelników

Konkrety dotyczące nowych przepisów odnośnie zakładania żłobków

Autor: Krystyna I.

Czy są już opracowane konkretne przepisy odnośnie organizacji architektonicznej żłobków? Gdzie mogłabym znaleźć projekt Ustawy, tak abym mogła już poczynić przygotowania w lokalu. Planuję rozpoczęcie działalności żłobka w kwietniu. Czy jest szansa , że przepisy wejdą w życie do tego czasu?
Pozdrawiam K.I.

Ilość dzieci na opiekuna

Autor: Edyta Maj

Mam pytanie czy obecnie w żłobkach przepisy mówiące o ilości dzieci na opiekuna są przestrzegane? Wiem z doświadczenia, ze nie bo pracuje w żłobku z najmniejszymi dziećmi i zgadzam się że niemowlę potrzepuje więcej opieki niż dziecko już chodzące. Jak egzekwować normy unijne określające ilość opierunek na dziecko zgodnie z wiekiem kto to nadzoruje? Kontroluje? Przecież chodzi o prawidłowy rozwój naszych dzieci który jest bardzo ważny w początkowym jego etapie.W moim żłobku nikt tego nie sprawdza czasami mam zal bo to są małe dzieci a nie coś co można upchać na ilość. Potrzebują opieki nie na ilość, ale jakość.

List otwarty w sprawie żłobków

Autor: Teresa Szumiło

Warszawa 2011-02-02
Szanowny Pan
Premier
Donald Tusk
Posłowie i Senatorowie RP
Rodzice
LIST OTWARTY W SPRAWIE USTAWY O OPIECE NAD DZIEĆMI DO LAT 3
Wczesne dzieciństwo to kluczowy okres w rozwoju każdego człowieka. Jakość doświadczeń z tego okresu przekłada
się w sposób bezpośredni na sposób funkcjonowania jednostki przez całe życie. Współczesna wiedza psychologiczna,
neuropsychologiczna, oparta o wieloletnie badania empiryczne, nie pozostawia wątpliwości, iż narażenie dziecka na
działanie niekorzystnych dla rozwoju czynników, skutkuje trwałymi, często nieodwracalnymi trudnościami w jego
funkcjonowaniu.
Z tego względu za obowiązek współczesnego państwa uznaje się zapewnianie optymalnych warunków rozwoju dzieci,
szczególnie tych najmłodszych. Ustawowe dopuszczenie rozwiązań społecznych, które stoją w sprzeczności z wiedzą o
rozwoju człowieka, a nawet stwarzają warunki sprzyjające powstawaniu zaburzeń u dzieci, a w konsekwencji dorosłych
obywateli, zmuszają środowisko specjalistów zajmujących się problematyką zdrowia psychicznego i fizycznego małych
dzieci do wyrażenia stanowczego głosu krytycznego.
Podstawowe zarzuty dotyczące projektu ustawy:
 Nierealistyczne zapisy na temat możliwości rozwoju i edukacji dziecka oraz zadbania o jego potrzeby w
sytuacji, gdy na jednego opiekuna ma przypadać nawet do 8 podopiecznych w różnym wieku (od kilku
miesięcy do kilku lat), którymi będzie zajmować się samodzielnie nawet przez 10 godzin dziennie.
 Rażąco niedostateczne wymogi stawiane instytucjom opiekuńczym, które mają być tworzone w oparciu o
ustawę, dotyczące np. wielkości i ilości pomieszczeń, personelu – również pomocniczego – higieny,
bezpieczeństwa fizycznego, diety i żywienia, kontroli, etc..
 Przedstawianie młodym i niedoświadczonym rodzicom oferty opieki żłobkowej jako pozytywnej, pożądanej i
rozwijającej formy opieki nad dzieckiem i nieinformowanie o potencjalnych negatywnych jej skutkach (na
temat których istnieją liczne doniesienia naukowe).
 Brak rozwiązań wspierających rodziców, którzy sami chcą wychowywać swoje dzieci.
Planowanie wszelkich instytucjonalnych rozwiązań w zakresie wspierania rodziców w opiece nad małymi dziećmi,
winno odbywać się z jak największą rozwagą i starannością. Proces ten powinien być efektem ścisłej współpracy ze
specjalistami odwołującymi się do współczesnej wiedzy naukowej dotyczącej rozwoju najmłodszych dzieci. Dzięki
temu zrozumienie dla potrzeb rozwojowych dzieci (w szczególności potrzeb emocjonalnych) będzie mogło znaleźć
swoje odzwierciedlenie w propozycjach konkretnych regulacji.
W naszym przekonaniu, aby tworzone w oparciu o tę ustawę instytucje mogły rzeczywiście stanowić bezpieczne
środowisko rozwoju dla najmłodszych dzieci, niezbędne są określone zmiany i uściślenia w treści ustawy.
Celem zagwarantowania odpowiedniej opieki ze strony osób dorosłych, niezbędne jest:
 Zmniejszenie liczby dzieci przypadających na jednego opiekuna (z uwzględnieniem wieku dzieci, stopnia
niepełnosprawności etc.). Liczenie na to, że na skutek częstych chorób, na które zapadają dzieci oddawane do
żłobka, faktyczna liczba dzieci będzie mniejsza, niż dopuszczana przez ustawę, wskazuje, że ustawodawca
przyjmuje fakt obniżenia odporności małych dzieci na skutek separacji i narażania ich na kontakt z chorobami,
w tym zakaźnymi, za element świadomej kalkulacji ekonomicznej.
 Zapewnienie odpowiedniej jakości szkoleń dla przyszłych opiekunów.
 Zapewnienie obecności personelu pomocniczego.
Celem zagwarantowania odpowiedniego zakresu i jakości opieki niezbędne jest:
 Określenie maksymalnej liczby godzin spędzanych przez dziecko poza opieką rodzinną (uwzględniając wiek
dziecka).
 Zapewnienie respektowania indywidualnych potrzeb rozwojowych każdego dziecka – np. swobody
przemieszczania się, preferencji dotyczących rytmu dnia, zabawy czy potrzeb pokarmowych.
 Zapewnienie odpowiedniego okresu adaptacji dziecka do nowego miejsca i opiekuna (ok. 1 mies.), zaś
rodzicom dzieci przebywających w danej placówce swobodnego wstępu na jej teren.
Celem zagwarantowania odpowiednich warunków dotyczących lokalu i wyposażenia, niezbędne jest:
 Zwiększenie wymaganej powierzchni i liczby pomieszczeń.
 Zapewnienie bezpiecznego terenu do zabaw na świeżym powietrzu.
 Określenie wymaganych warunków sanitarnych.
 Określenie wymagań dotyczących rodzaju i jakości wyposażenia (np. zabawek, mebli, etc.).
Obecnie obowiązujące rozwiązania dotyczące opieki nad dziećmi do lat 3 z pewnością nie są wystarczające. Podjęcie
rządowych działań zmierzających do przygotowania ustawy, która zapewniłaby wprowadzenie nowych przepisów w
tym względzie, dawało nadzieję na otwarcie możliwości zbudowania systemu opieki nad małymi dziećmi,
charakteryzującego się wysokimi standardami etycznymi i merytorycznymi, spójnymi z dostępną obecnie wiedzą o
rozwoju człowieka. Niestety jednak przygotowana ustawa w wielu punktach nie spełnia tych oczekiwań, gdyż nie
gwarantuje dzieciom warunków odpowiadających temu, jak współcześnie rozumiemy prawidłową, sprzyjającą
rozwojowi dziecka opiekę.
Wyrażamy nadzieję, że głos środowisk specjalistów zajmujących się zdrowiem fizycznym i psychicznym małych dzieci
zostanie zauważony i uwzględniony, a obecny kształt ustawy skorygowany.
prof. dr hab. Alicja Chybicka – Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
prof. dr hab. Andrzej Wojciechowski – UMK, Toruń
doc. dr hab. Hanna Olechnowicz – psycholog
doc. dr hab. Teresa Jackowska – wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
dr hab. prof. UAM Anna Suchańska – psycholog
dr hab. prof. UKSW Maria Ryś – psycholog
dr Jowita Wycisk – psycholog, UAM Poznań
dr Magdalena Czub – psycholog
dr Magdalena Stawicka – psycholog, UAM Poznań, ZERO-PIĘĆ Fundacja na rzecz zdrowia psychicznego małych
dzieci
dr Maria John-Borys – psycholog
dr Olga Sakson-Obada – psycholog, UAM Poznań
dr Tomasz Czub – psycholog, UAM Poznań
Adam Stepnowski-Said – psycholog
Agnieszka Wierzejska – psycholog
Alicja Stępień – pedagog
Anna Ciupa – psycholog
Anna Kałuba-Korczak – psycholog
Anna Katarzyna Bażyńska – psychiatra
Anna Ożyńska-Zborowska – psycholog
Anna Ryszkiewicz – psycholog
Anna Ziglińska – psycholog
Barbara Mamot – pedagog
Beata Sobańska-Muller – terapeuta zajęciowy
Dariusz Bronowski – psycholog
Eliza Rolińska-Kaniewska – psycholog
Elżbieta Zarzycka – psycholog
Emil Szumiło – psycholog
Marlena Trąbińska-Haduch – psycholog, położna
Ewa Sokołowska-Fabisiewicz – psycholog
Irena Dybowska – neurologopeda
Jolanta Kaźmierczak – pedagog
Karolina Lewandowska – pedagog, socjolog
Katarzyna Cholewa – psycholog
Katarzyna Gręziak – psycholog
Krzysztof Liszcz – psychiatra
Lilianna Krzywicka – psycholog
Maciej Iwanicki – psycholog
Magdalena Kobyłecka – psycholog
Magdalena Kosicka – psycholog
Magdalena Polaszewska-Nicke – psycholog, ZERO –PIĘĆ. Fundacja na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci
Magdalena Wróblewska – psycholog
Małgorzata Mrówczyńska-Bajer – psycholog
Maria Płotczyk – psycholog, przewodnicząca Związku Zawodowego "Rada Poradnictwa"
Maria Szperl – pedagog
Marlena Trąbińska-Haduch – psycholog, położna
Marzena Affeldt – pedagog, Fundacja „DZIECKO W CENTRUM”
Natalia Dorna – psycholog, ZERO-PIĘĆ Fundacja na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci
Renata Siwa - neurologopeda
Teresa Jadczak-Szumiło – psycholog
Urszula Moszczyńska – psycholog

Ilość dzieci

Autor: Iwona Part

Obecnie w żłobkach np na grupie 3 latkow przebywa 45 dzieci, ktorymi opiekują sie 3 opiekunki pracujące na trzy zmiany. Pierwasza przychodzi na 6, druga na 8, trzecia na 9.25, reszta pań to salowe. I co? Takie mamy realia. Nie sądzę, że będzie lepiej, zresztą zobaczymy

wyżywienie

Autor: Katarzyna L.

a jak odnosi się ustawa do wyżywienia takich uczęszczających ? Przecież takie trzylatki powinny jadać gorące świeżo gotowane posiłki czy istnieje możliwość wprowadzenia w takiej placówce możliwości gotowania dla nich bez dodatkowych akredytacji sanepidu ?

Twoja opinia

Nadsyłane opinie są przeznaczone dla redakcji i nie są automatycznie publikowane na stronie. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do zamieszczenia pod artykułem wybranych komentarzy.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży