<< WsteczSpis TreściDalej >>

1.4. Zespół redakcyjny raportu

Raport „Edukacja – trudne lata” opracowany został przez zespół w składzie:

Alicja Bukowska-Maciejczuk
specjalistka ds. funduszy Unii Europejskiej. Pracowała kilkanaście lat w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Stale współpracuje z redakcją „Dyrektora Szkoły”. Jest członkiem zarządu Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Współtworzy „Monitor Edukacji”.

Elżbieta Czyż
pełni funkcję koordynatora programu „Prawa dziecka”, jest członkiem Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, członkiem Rady Fundacji „Dzieci Niczyje”, autorem wielu publikacji na temat przestrzegania praw małoletnich i nieletnich.

Anna Dzierzgowska
uczy historii w Wielokulturowym Liceum Humanistycznym w Warszawie oraz historii i etyki na Uniwersytecie Powszechnym im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach. Jest współautorką cyklu podręczników do gimnazjum „Świat człowieka”. Działa w Amnesty International, w zespole edukacji praw człowieka. Współtworzy „Monitor Edukacji”.

Irena Dzierzgowska
redaktor naczelna „Dyrektora Szkoły”, edukatorka z uprawnieniami Unii Europejskiej. Pracowała w kuratorium oświaty i w Ministerstwie Edukacji Narodowej na stanowisku sekretarza stanu. Autorka wielu programów, artykułów, poradników i książek. Współtworzy „Monitor Edukacji”.

Joanna Gospodarczyk
redaktor wydawnictw edukacyjnych, były pracownik i kierownik Wydawnictw Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, współautorka publikacji poświęconych m.in. edukacji europejskiej, obywatelskiej (redaktor publikacji „Kompas. Prawa człowieka w pracy z młodzieżą”), koordynator programu Rady Europy w doskonaleniu nauczycieli, dziennikarz.

Katarzyna Koszewska
pedagog, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, superwizor osób prowadzących zajęcia edukacyjne, edukatorka, absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Pracowała jako wicedyrektorka CODN. Jest współzałożycielką Stowarzyszenia Edukacyjnego Praw Człowieka, autorką projektów edukacyjnych związanych z demokratyzacją życia szkoły. Współautorka wielu książek i poradników.

Maria Kotowska
ekspertka ds. edukacji. Pracowała w kuratorium oświaty, Ministerstwie Edukacji Narodowej, samorządzie warszawskim. Redaktor wydawnictwa Raabe, autorka wielu artykułów o tematyce oświatowej. Dyrektor Zarządu Towarzystwa Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego.

Zofia Kuklińska
pedagog, koordynator międzynarodowych i ogólnopolskich projektów edukacyjnych („Science Redesign”, „Nowa Szkoła”, „Ocenianie w Nowej Szkole”, „Lider Edukacji Elementarnej”), nauczycielka, konsultant, autorka licznych publikacji.

Dr Barbara Murawska pedagog, pracuje na Wydziale
Pedagogicznym, Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe i publikacje koncentrują się wokół roli przedszkoli w edukacji, społecznych wyznaczników sukcesu na progu szkoły oraz segregacji na progu szkoły.

Hanna Ochinowska
redaktor wydawnictw edukacyjnych, pracownik i kierownik Wydawnictw Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, redaktor serii poradników poświęconych doskonaleniu nauczycieli.

Andrzej Pery
nauczyciel matematyki, edukator programu TERM. Były wicekurator oświaty w Warszawie, dyrektor Departamentu Doskonalenia Nauczycieli MEN i wiceburmistrz Gminy Warszawa – Bielany. Obecnie redaktor wydawnictwa Raabe. Autor wielu programów, artykułów i publikacji. Przewodniczący Stowarzyszenia Edukatorów.

Izabela Podsiadło-Dacewicz
pedagog, edukator, socjoterapeuta. Pracowała w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli jako koordynator wielu programów z zakresu edukacji o prawach człowieka, edukacji antydyskryminacyjnej, europejskiej; współautorka wielu książek poświęconych tym zagadnieniom, redaktor merytoryczna polskiego wydania publikacji „Kompas. Prawa człowieka w pracy z młodzieżą”.

Dr hab. Elżbieta Putkiewicz
pedagog, pracuje na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka wielu badań i publikacji dotyczących głównie społecznych kontekstów wychowania i ewaluacji instytucji edukacyjnych.

Anna Rękawek
nauczycielka języka polskiego, szkoleniowiec, publicystka. Autorka publikacji na tematy oświatowe, stale współpracuje z redakcją miesięcznika „Dyrektor Szkoły” oraz innymi wydawnictwami. Pracowała w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, kuratorium oświaty. Była dyrektorką Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Warszawie, potem - redaktor naczelną miesięcznika „Gimnazjum. Poradnik dla Nauczycieli”.

Ludwik Trammer
informatyk, programista. Pracuje w Wielokulturowym Liceum Humanistycznym im. Jacka Kuronia. Koordynator projektu listu otwartego BezGiertycha.rp4.pl i twórca systemu informatycznego. Współzałożyciel, członek redakcji i twórca strony „Monitora Edukacji”.

Katarzyna Zakroczymska
socjolog. Długoletni pracownik Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, narodowy koordynator programów Rady Europy. Brała udział w pracach Komisji Europejskiej związanych ze Strategią Lizbońską. Autorka, trenerka i koordynatorka wielu programów dla środowiska edukacyjnego, związanych głównie z edukacją obywatelską i europejską. Współautorka publikacji edukacyjnych związanych z tematyką europejską. Obecnie współprowadzi Punkt Informacyjny Unii Europejskiej w Warszawie.

Janina Zawadowska
Prezes Towarzystwa Rozwijania Inicjatyw Oświatowych TRIO. Była dyrektorką Liceum Ogólnokształcącego przy Szkolnym Ośrodku Socjoterapii i dyrektorką Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Autorka wielu artykułów dotyczących edukacji („Gazeta Szkolna”, „Dyrektor Szkoły”, „Monitor Edukacji”, „Tygodnik Powszechny”, „Znak”, „Gazeta Wyborcza”).

Autorzy i autorki raportu dziękują wszystkim osobom, które zgodziły się udzielić nam wywiadów. Szczególne słowa uznania kierujemy w stronę Mirosława Sielatyckiego, który był jednym z inicjatorów powstania niniejszego raportu.


Otwórz rozdział w formcie Acrobat Reader (pdf)

<< WsteczSpis TreściDalej >>

Społeczny Monitoring Edukacji 2007