Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Zmiany w rozporządzeniach: w rozporządzeniu sprawie warunków oceniania oraz w rozporządzeniu w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Minister edukacji Katarzyna Hall podpisała dwa rozporządzenia: rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych oraz rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania.

Jeśli chodzi o zmianę w systemie oceniania, wprowadzenie nowej podstawy programowej powoduje konieczność opracowania m. in. nowych zasad przeprowadzania sprawdzianu w VI klasie szkoły podstawowej, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego.

Od roku szkolnego 2010/2011 uczniowie i uczennice tych klas gimnazjum, w których obowiązuje nowa podstawa programowa, będą mieli obowiązek realizacji, w trakcie kształcenia w gimnazjum, projektu edukacyjnego. Dyrektorzy gimnazjum, w porozumieniu z radą pedagogiczną, zobowiązani są do określenia szczegółowych warunków realizacji projektu edukacyjnego w szkole, dostosowując te zasady do swoich możliwości organizacyjnych. Udział ucznia w realizacji projektu powinien być uwzględniony w wewnątrzszkolnych kryteriach oceniania zachowania. Gimnazja powinny do 30 listopada 2010 roku dostosować do nowych zasad swoje statuty..

Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany na nowych zasadach. Ma sprawdzać opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

W nowelizacji rozporządzenia dodatkowe kompetencje przekazano radom pedagogicznym dając im możliwość większego decydowania o pracy z konkretnym uczniem lub uczennicą. Między innymi zrezygnowano z konieczności uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej przy podejmowaniu decyzji o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III szkoły podstawowej. Decyzję w tej sprawie, na podstawie opinii nauczyciela, będzie podejmować rada pedagogiczna. W szkołach ponadgimnazjalnych rada pedagogiczna będzie mogła podjąć decyzję o promowaniu konkretnego ucznia do klasy programowo wyższej pomimo niezdania przez tego ucznia egzaminu poprawkowego z jednego obowiązkowego przedmiotu.

Minister edukacji narodowej podpisała także rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania. Główne zmiany dotyczą konieczności wpisywania w dokumentacji szkolnej numeru PESEL ucznia, wyodrębnienia w rozporządzeniu regulacji dotyczących sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu zajęć w świetlicy oraz uproszczenia sposobu dokumentowania przez nauczyciela zajęć i czynności realizowanych w ramach godzin zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela.

MEN, 30.08.2010
A.B./A.D., 30 sierpnia 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży