Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Zmiany rozporządzenia w sprawie ramowych statutów

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie internetowej RCL dostępny jest projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

W projekcie przewiduje się m.in., że nazwa placówki będzie zawierała tylko określenie „szkoła” lub „przedszkole”. Określenie rodzaju szkoły będzie możliwe tylko, jeżeli organ prowadzący podejmie taką decyzję, na wniosek rady rodziców. Przepisy przejściowe przewidują możliwość używania dotychczasowych tablic i pieczęci do 31 sierpnia 2015 r.

Projekt przewiduje, że  dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego będzie miał możliwość utworzenia stanowiska wicedyrektora bez względu liczbę oddziałów i czas pracy przedszkola. Utrzymany został dotychczasowy zapis dotyczący tworzenia stanowiska wicedyrektora w szkole liczącej poniżej 12 oddziałów oraz wprowadzono dodatkową regulacje, zgodnie z którą dyrektor sz koły może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów, bez względu na liczbę oddziałów, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

W ramowym statucie szkoły doprecyzowano przepis, zgodnie z którym w statucie szkoły mają być określone obowiązki ucznia, m.in. obowiązek dbania o schludny wygląd. Statut ma określać zasady ubieranie się uczniów na terenie szkoły w tym obowiązek noszenia jednolitego stroju, jeżeli obowiązek taki został wprowadzony.

Wprowadzono także zmianę  umożliwiającą stosowanie zmiennego czasu trwania zajęć zamiast powszechnie stosowanej godziny lekcyjnej trwającej 45 minut.  

W projekcie wprowadzono również  zmiany wynikające m.in. ze zmian ustawy o systemie oświaty, wprowadzenia nowej podstawy programowej, zmiany zasad udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.  

Informacja własna D.S., 25.10.2011
A.B., 25 października 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży