Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Zmiany dotyczące wymagań wobec osób, ubiegających się o stanowisko dyrektora

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie internetowej BIP MEN opublikowane zostało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, a także rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze.

W pierwszym rozporządzeniu zmianie ulegają między innymi wymagania na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki, w zakresie prowadzonych wobec osób ubiegających się o te stanowiska postępowań karnych i postępowań o ubezwłasnowolnienie.

Zmiany w drugim rozporządzeniu polegają m.in. na zawężeniu kategorii postępowań prowadzonych przeciwko kandydatom na stanowisko dyrektora szkoły, które mogą wykluczyć ich z możliwości ubiegania się o tę posadę, do postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego.

Zmianie ulegają także wymagania wobec dyrektora szkoły lub zespołu szkół przy polskim przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym i przedstawicielstwie wojskowym.

Obydwa rozporządzenia zostały podpisane i skierowane do publikacji.

BIP MEN, 14.11.2011
A.B./A.D., 14 listopada 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży