Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Zmiana zasad finansowania edukacji domowej

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Od 2016 roku zmieniają się zasady finansowania uczniów objętych edukacją domową. Kwota subwencji na takiego ucznia w 2016 r. stanowić będzie w przybliżeniu 0,6 kwoty subwencji naliczanej na pozostałych uczniów. Zdaniem MEN, niższy jest koszt kształcenia uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą, szkoły ponoszą bowiem tylko koszty związane z ich klasyfikacją oraz koszty związane z zapewnieniem ewentualnych dodatkowych zajęć.

Środki finansowe nigdy nie były przekazywane ani przewidziane dla rodziców uczniów korzystających z edukacji domowej. MEN deklaruje, że szanuje wybór przez rodziców tej formy nauczania swoich dzieci i po 1 stycznia 2016 r. zaprasza do rozmów na ten temat.

Liczba dzieci objętych tzw. edukacją domową w bieżącym roku szkolnym przekroczyła 6 tys. Zdecydowana ich większość – ponad 5 tys. jest zarejestrowana w szkołach niepublicznych. Na mocy ustawy o systemie oświaty, obowiązkiem szkoły wobec dzieci nauczanych domowo jest ich coroczna klasyfikacja oraz umożliwienie uczestnictwa w szeroko pojętych zajęciach dodatkowych, jeśli rodzice wyrażają taką wolę.

Środki finansowe w ramach części oświatowej subwencji ogólnej na wszystkich uczniów, w tym też na uczniów nauczanych w tzw. edukacji domowej, są przekazywane do jednostek samorządu terytorialnego. Do 2015 roku uczniowie w tzw. edukacji domowej byli finansowani na zasadach przewidzianych dla wszystkich uczniów w systemie edukacji. Wysokość kwoty subwencji w 2015 r. przypadająca na uczniów, w tym kształcących się poza szkołą, to średnio w przypadku szkół podstawowych i gimnazjów prawie 7,5 tys. zł. Z kolei w przypadku szkół ponadgimnazjalnych – ok. 6 tys. zł. Samorząd ma swobodę w dysponowaniu tymi środkami, z tym, że na uczniów kształcących się w edukacji domowej przypisanych do szkół prowadzonych przez inne podmioty niż jst, ma obowiązek przekazać dotację na zasadach określonych w art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty.
A.D., S.K., 28 grudnia 2015

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży