Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Zmiana przepisów dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Wprowadzone zmiany dotyczą, jak informuje MEN, organizacji kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży; mają wpłynąć na podniesienie wiedzy i umiejętności, niezbędnych w czasie pracy kierownikowi i wychowawcy wypoczynku.

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1629) weszły w życie od 1 kwietnia 2016 r. Natomiast przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) weszły w życie od 6 kwietnia 2016 r. Wymienione przepisy obowiązują wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

W rozporządzeniu określono:
- termin złożenia zgłoszenia wypoczynku, jego formy, dokumenty dołączane do zgłoszenia oraz wzór tego zgłoszenia,
- liczbę uczestników wypoczynku w grupie pozostających pod opieką jednego wychowawcy,
- termin przekazania karty wypoczynku oraz wzór tej karty,
- obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku, w tym obowiązek prowadzenia przez wychowawcę dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku, oraz wzór tego dziennika,
- obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku organizowanego przez szkoły i placówki, który nie wymaga zgłoszenia do kuratora oświaty,
- program kursów na kierownika wypoczynku lub wychowawcę wypoczynku, w tym formy i wymiar zajęć,
- wzór karty kwalifikacyjnej,
- wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczynku.
- dokumenty potwierdzające posiadane przez kadrę przygotowanie do prowadzenia zajęć w ramach kursu na kierownika wypoczynku lub na wychowawcę wypoczynku.

Organizatorzy wypoczynku mogą zgłaszać zamiar zorganizowania wypoczynku w okresie ferii letnich, w roku szkolnym 2015/2016, od 1 maja 2016 r.

Wejście w życie nowych przepisów oznacza, że rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.) przestało obowiązywać.
A.D., S.K. , 7 kwietnia 2016

Zobacz też:
Zmiana przepisów dotyczących wypoczynku

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży