Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Zapowiedzi kolejnych zmian prawa

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na spotkaniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wiceminister edukacji narodowej Krystyna Szumilas przedstawiła założenia zmian w ustawie o systemie oświaty oraz ustawy Karta Nauczyciela.

Ogólnie zmiany dotyczą ograniczenia roli kuratora, łatwiejszego przekazywania szkół osobom prawnym lub fizycznym przez samorządy terytorialne, możliwości zatrudniania dyrektora-menedżera (nie nauczyciela) bez konieczności uzyskania opinii kuratora, zmiany trybu konkursów na dyrektorów szkół, oceny dyrektora szkoły – będzie jej dokonywał organ prowadzący w porozumieniu z organem nadzoru (dziś odwrotnie, robi to organ nadzoru w porozumieniu z organem prowadzącym), pensum nauczycieli,

Wiceminister Szumilas poinformowała również, że trwają prace nad nowym nadzorem, zmianą proporcji płac między nauczycielem stażystą a dyplomowanym; nad emeryturami pomostowymi oraz wielkością pensum nauczycieli. W tej ostatniej sprawie MEN proponuje, aby pensum nauczycieli „tablicowych” wynosiło 18 godzin tygodniowo z możliwością podwyższenia go maksymalnie o 4 godziny.

Samorządowcy z zadowoleniem przyjęli proponowane zmiany, zwłaszcza te dotyczące nadzoru pedagogicznego. Strona samorządowa złożyła wniosek, by zwiększone pensum godzin pracy nauczycieli zostało zapisane w ustawie oraz wniosek, by konkurs na dyrektora szkoły przeprowadzał organ prowadzący placówkę na zasadach ogólnych. Chce także likwidacji corocznego uchwalania regulaminu wynagradzania, który dziś rokrocznie musi być negocjowany ze związkami zawodowymi.

Serwis Samorządowy PAP, Głos Nauczycielski, 28.07.2008
I. D., 28 lipca 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży