Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Zaniepokojenie ZNP

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
ZNP wystosował list do premiera Donalda Tuska. Związek negatywnie ocenia decyzję o opóźnieniu o dwa lata wprowadzenia obowiązku szkolnego dla wszystkich dzieci sześcioletnich.

„Z dużym niepokojem Związek obserwuje również postępujący proces demontażu publicznej edukacji. […] Samorządy zamykając szkoły lub przekazując je do prowadzenia innym podmiotom wyzbywają się odpowiedzialności za system oświaty gwarantujący każdemu dziecku realizację konstytucyjnego prawa do bezpłatnej nauki. Szkodliwa zmiana ustawy o systemie oświaty odebrała kuratorom prawo do blokowania nieuzasadnionej likwidacji szkół. W tej sytuacji bierna postawa Ministra Edukacji Narodowej musi budzić uzasadniony niepokój” – napisano w liście.

ZNP popiera działania nakierowane na podnoszenie kompetencji uczniów, zwiększające dostępność do edukacji, mające wpływ na tworzenie równych szans edukacyjnych, czy też odpowiednie przygotowanie przyszłych nauczycieli. Natomiast poważne wątpliwości budzi  proponowana formuła nadzoru pedagogicznego, nowy modelu kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej czy propozycje też statusu zawodowego nauczycieli.

Przekazując na ręce Premiera „Pakt dla edukacji” związkowcy poprosili o spotkanie Premiera przedstawicielami ZNP.

W kolejnym liście do premiera ZNP wyraziło zaniepokojenie sposobem w jaki prowadzona jest likwidacja szkół. „Decyzje o likwidacji lub przekazaniu szkoły (placówki) są zrozumiałe, gdy podejmowane są z przyczyn demograficznych, jednak budzą stanowczy sprzeciw, gdy przyczyną są wyłącznie względy ekonomiczne, gdy patrzy się na szkołę jak na przedsiębiorstwo, które ma przynosić zysk, a nie straty generowane przez pracowników, w tym zwłaszcza nauczycieli” - napisano w liście. Związek apeluje o przywrócenie kuratorom uprawnień do blokowania nieuzasadnionych uchwał dotyczących likwidacji szkół.

Swoje niepokoje ZNP wyraziło także w komunikacie zatytułowanym „Gdzie jest minister edukacji?”, w którym zwrócono uwagę na braki udziału minister edukacji w publicznej debacie o oświacie i nikłym zainteresowaniem istotnymi kwestiami związanymi z wychowaniem przedszkolnym, skutkami wprowadzanych reform i finansowaniem oświaty.

Związek przypomniał, że w ostatnim tygodniu posłanki i posłowie w Sejmie zajmowali się wprowadzeniem obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich (projekt obywatelski, projekt PiS), rolą kuratora oświaty w procesie likwidacji szkół, skalą zjawiska zamykania szkół i przedszkoli, protestami rodziców. W tej debacie nie uczestniczyła jednak minister edukacji.

Związek nie uzyskał także odpowiedzi na przekazany w styczniu na ręce minister edukacji „Pakt dla edukacji”.

ZNP, 15.02.2012, 16.02.2012, 17.02.2012
A.B./A.D., 17 lutego 2012

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży