Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Wyniki badań "Bezpieczeństwo dzieci w szkole i w rodzinie w Łodzi"

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2007-2008 przeprowadził badania "Bezpieczeństwo dzieci w szkole i w rodzinie w Łodzi". Ankiety na ten temat wypełniło niemal 19 tysięcy uczniów z ponad 80 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Łodzi.

Według socjologów, generalny wniosek, jaki nasuwa się z badań, jest taki, iż uczniowie liceów i zespołów szkół ponadgimnazjalnych czują się w szkole najczęściej bezpiecznie, gimnazjaliści nieco mniej bezpiecznie, a najmniej bezpiecznie uczniowie szkół podstawowych.

Badania wskazują, że wśród czynników wywołujących zachowania agresywne uczniowie wymieniają różny status materialny; biedniejsi generują agresywne zachowania, żeby zaistnieć, niesprawiedliwość w ocenianiu przez nauczycieli i nudny sposób prowadzenia lekcji, a także doświadczenia przemocy w domu.

Co drugi ankietowany uczeń uważa, że dzieci i młodzież stosują przemoc, ponieważ doświadczają jej w domu i nie potrafią inaczej załatwiać swoich spraw.

Badani uczniowie krytycznie oceniają zachowania nauczycieli wobec przemocy. Najczęstszą reakcją nauczycieli na przemoc jest krzyk, usuwanie ucznia z klasy i ośmieszanie. Według socjologów można na tej podstawie stwierdzić, iż nauczyciele reagują przemocą za stosowanie jej przez uczniów.

Ocenie poddane zostały także inne aspekty związane z pracą nauczycieli. W opinii uczniów większość nauczycieli prowadzi swoje lekcje tak, że uczniowie się na nich nudzą. Zdaniem łódzkich socjologów istnieje związek między nudą na lekcjach a wzrostem zachowań agresywnych.

Serwis Nauka w Polsce, 2.12.2008
A.B./A.D., 2 grudnia 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży