Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Więcej ocen opisowych

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
1 września 2015 roku wchodzą w życie przepisy zmienionej niedawno ustawy o systemie oświaty rozszerzające możliwość stosowania ocen opisowych w ocenianiu wewnątrzszkolnym we wszystkich klasach wszystkich typów szkół.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie "sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji" zakłada, że oceny opisowe uczniów będzie można wydrukować i dołączyć do dziennika lekcyjnego – będzie to równoznaczne z wpisem do dziennika. Wydrukowane oceny opisowe będzie też można dołączyć do arkusza ocen ucznia.

Głos Nauczycielski, 20.07.2015
A.B. , 20 lipca 2015

Zobacz też:
Nowe rozporządzenie o ocenianiu (czerwiec 2015)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży