Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

W Sejmie o kontroli systemu egzaminów zewnętrznych

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży rozpatrzyła Informację NIK o wynikach kontroli systemu egzaminów zewnętrznych w oświacie wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej.

Kontrola, której głównym celem była ocena funkcjonowania systemu egzaminów zewnętrznych, dotyczyła w szczególności: egzaminów zewnętrznych jako mechanizmu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów; sprawności realizacji zadań przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie i okręgowe komisje egzaminacyjne; sposobu i zakresu wykorzystania egzaminów zewnętrznych do podnoszenia jakości kształcenia na poszczególnych poziomach zarzadzania oświatą.

Kontrolę przeprowadzono w CKE w Warszawie, 5 OKE oraz w 16 zespołach publicznych szkół dla dzieci i młodzieży.

W ocenie NIK system egzaminów zewnętrznych weryfikuje wiedzę i umiejętności uczniów oraz usprawnia rekrutację kandydatów do liceów i techników oraz szkół wyższych. Wymaga jednak podjęcia działań naprawczych, szczególnie w dziedzinie przygotowania testów egzaminacyjnych oraz równego traktowania zdających na etapie wglądu do prac egzaminacyjnych. Wbudowane w system mechanizmy kontrolne nie były w pełni skuteczne – w przypadku 25% prac weryfikowanych na wniosek zdających konieczna była zmiana wyniku egzaminów oraz wymiana świadectw. Nie wprowadzono również zasady ponownego sprawdzania wszystkich prac ocenianych przez egzaminatorów, którzy popełnili błędy. Ustanowiony 15 lat temu system egzaminów zewnętrznych od 2009 r. nie był poddawany obowiązkowej corocznej ewaluacji przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę, że system egzaminów zewnętrznych powinien w wyraźny sposób spełniać funkcję diagnostyczno-ewaluacyjną związaną z monitorowaniem procesów edukacyjnych w szkołach, a następnie dostarczać rzetelnej i adekwatnej informacji organom administracji publicznej odpowiedzialnym za kształtowanie polityki państwa w dziedzinie edukacji.

Odnosząc się do wyników kontroli NIK, podsekretarz stanu w MEN Joanna Berdzik poinformowała, że CKE we współpracy z OKE podjęła już działania naprawcze w dziedzinie przygotowania testów egzaminacyjnych oraz równego traktowania zdających na etapie wglądu do prac egzaminacyjnych. 20 lutego 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, która kompleksowo reguluje główne zasady i warunki przeprowadzania egzaminów zewnętrznych (sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie), w tym m.in. tryb weryfikacji i ustalania nowych wyników sprawdzianu lub egzaminów. Zmiany dotyczą również organizacji systemu egzaminów zewnętrznych. Od 1 stycznia 2016 r. okręgowe komisje egzaminacyjne będą jednostkami podległymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

W dyskusji zwrócono uwagę m.in. na kwestię utrudnionego wglądu do prac egzaminacyjnych; brak możliwości porównywania wyników egzaminów z kolejnych lat z powodu zmiany treści egzaminów; wysokie koszty egzaminów zewnętrznych; brak wskaźników jakościowych; zbyt niski próg procentowy zdawalności egzaminu maturalnego.

Sejm RP, 8.04.2015
A.B. , 8 kwietnia 2015

Zobacz też:
Elżbieta Czyż, Unieważnienie egzaminu maturalnego, luty 2015

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży