Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Ustawa o szkolnictwie zawodowym podpisana przez prezydenta 

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Zasadniczym celem nowelizacji jest wg MEN zwiększenie skuteczności i efektywności systemu kształcenia zawodowego oraz zharmonizowanie go z rynkiem pracy.
Ustawa zakłada, co następuje:
- zmodyfikowanie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z uwzględnieniem podziału zawodów na kwalifikacje oddzielnie potwierdzane w procesie kształcenia;
- wdrożenie zmodernizowanej podstawy programowej kształcenia w zawodach;
- dostosowanie struktury szkolnictwa do nowego modelu kształcenia zawodowego i ustawicznego;
- ujednolicenie systemu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i otwarcie go na efekty uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego;
- włączenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w systemie kształcenia ustawicznego.

Wg MEN, zmiana przepisów ułatwi nie tylko uzyskiwanie wykształcenia zawodowego, ale także uzupełnianie kwalifikacji i zdobywanie nowego zawodu. Nowelizacja wprowadza zapisy o zdobywaniu konkretnych kwalifikacji wymaganych w zawodach. Egzaminy na poszczególne kwalifikacje nie będą przeprowadzane po zakończeniu nauki w szkole, lecz na różnych jej etapach. W przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie jednej kwalifikacji uczeń będzie uzyskiwał świadectwo zdobycia tej kwalifikacji, a po uzyskaniu wszystkich kwalifikacji wymaganych w danym zawodzie otrzyma dyplom. Znowelizowana ustawa umożliwia łączenie szkół zawodowych w centra kształcenia zawodowego i ustawicznego.

W ramach wprowadzanych zmian w systemie szkolnictwa przestaną istnieć licea uzupełniające, technika uzupełniające oraz licea profilowane (będą one stopniowo wygaszane, ponieważ wstrzymany zostanie nabór do nich). Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 4 i 13 oraz art. 7 ust. 4, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia oraz art. 1 pkt 31 lit. a, w zakresie dotyczącym ust. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

MEN, 9 września 2011
A.R./A.D., 9 września 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży