Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Stanowisko MEN w sprawie wysokości opłat za przedszkola prowadzone przez gminy

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W związku z pytaniami kierowanymi do MEN dotyczącymi wzrostu opłat za przedszkola wprowadzanymi od roku szkolnego 2011/2012 przez część samorządów gminnych MEN wyjaśnia, że nie posiada uprawnień do oceny lub podważania podjętych przez samorządy uchwał. Zgodnie z Konstytucją RP oraz przepisami ustaw samorządowych, jednostki samorządu terytorialnego działają samodzielnie i na podstawie własnego budżetu.

Od wielu lat samorządy terytorialne ustalały opłatę za ofertę wykraczającą poza minimum 5 godzin bezpłatnej realizacji podstawy programowej, nazywając ją, w zależności od przyjętego rozwiązania, „opłatą gminną" lub „opłatą stałą". Opłata była pobierana od rodziców niezależnie od tego, w jakim stopniu ich dzieci korzystały z przygotowanej oferty. Orzeczenia podejmowane przez sądy administracyjne w ostatnim okresie podważały zasadność wnoszenie opłat przez rodziców bez informowania ich za co płacą i wymusiły potrzebę zmianę przepisów ustawy o systemie oświaty.

Zmiany przepisów polegały jedynie na doprecyzowaniu wcześniejszych rozwiązań w zakresie opłat, nie są natomiast nową regulacją. Nowe przepisy nie narzuciły samorządom gminnym żadnych konkretnych rozwiązań co do wysokości opłat przez nie ustalanych. Przedszkola publiczne są prowadzone przez samorządy gminne i rząd nie wpływa na wysokość opłat pobieranych przez nie za ofertę wykraczającą poza bezpłatne 5 godzin edukacji. Ale, zdaniem MEN, taka opłata powinna być odpowiednio uzasadniona i wynikać przede wszystkim z rzeczywistych kosztów ponoszonych na dziecko w danym przedszkolu prowadzonym przez samorząd gminny, które to koszty są bardzo zróżnicowane w zależności od regionu czy nawet konkretnej gminy. Należy również mieć na uwadze, że organ prowadzący może zapewnić bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania oraz oczekiwania i potrzeby mieszkańców.

MEN, 7 września 2011
A.R./A.D., 7 września 2011

Zobacz też:
Sejm przyjął nowelizację ustawy o systemie oświaty (lipiec 2010)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży