Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Sprawozdanie z realizacji „Programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2009-2013”

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
27 października Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie ministra edukacji z realizacji w r.2008 „Programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2009-2013” oraz wniosek o zmianę Programu.

W pierwszym rok realizacji programu przeprowadzono szereg zmian legislacyjnych, które ułatwiają dostęp do wychowania przedszkolnego dzieciom do lat 5. Uchwalono nowe zasady dowozu uczniów do placówek oświatowych. Wprowadzono przepisy, dzięki którym świetlice szkolne są dostosowywane do potrzeb dzieci sześcioletnich rozpoczynających naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych. Przygotowano przepisy umożliwiające przekazywanie przez samorząd terytorialny osobom prawnym i fizycznym małych szkół zagrożonych likwidacją.

Jeśli chodzi o pomoc materialną dla uczniów i studentów, realizowano program stypendialny dla uczniów pochodzących z rodzin pracowników PGR-ów i program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Udzielano pomocy stypendialnej uczniom szkół podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach upowszechniania usług teleinformatycznych na wsi realizowano programy: „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” i „Pracownie komputerowe dla szkół”. Prowadzono działania w ramach inicjatywy Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion oraz Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”. Rozszerzono zakres działania Internetowego Centrum Zasobów Edukacyjnych na obszar całego kraju. Kontynuowano realizację projektu pt. Bezprzewodowy Autobus Internetowy. Organizowano również szkolenia dla nauczycieli z posługiwania się komputerem oraz wykorzystania informatyki i internetu w nauczaniu.

Ze sprawozdania wynika, że na obszarach wiejskich nadal kumuluje się szereg zjawisk ograniczających rozwój ich mieszkańców. Chodzi m.in. o niedostateczne wykształcenie i przygotowanie zawodowe nieodpowiadające potrzebom lokalnego rynku pracy, a także niższe aspiracje życiowe. Z kolei na gorszy start i mniejsze szanse edukacyjne dzieci wiejskich wpływa wiele barier związanych z funkcjonowaniem systemu oświatowego na wsi. Wszystko to powoduje, że tereny wiejskie mają nadal gorsze perspektywy rozwojowe niż ośrodki miejskie.

Wprowadzono zmiany w programie dotyczące terminów przedstawiania sprawozdań z jego realizacji w kolejnych latach.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 27.10.2009
A.B./A.D., 27 października 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży