Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Sprawozdania Komisji Europejskiej w sprawie postępu reform oświaty oraz europejskiej współpracy

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Komisja Europejska przedstawiła 26.11. dwa sprawozdania w sprawie postępu reform oświaty oraz europejskiej współpracy. Sprawozdanie roczne Komisji z postępów w realizacji celów lizbońskich w dziedzinie kształcenia i szkolenia poświęcone jest postępom poczynionym przez państwa członkowskie w realizacji pięciu kluczowych poziomów odniesienia w dziedzinie kształcenia i szkolenia. Ze sprawozdania wynika, że choć osiągnięto postępy, cztery z pięciu poziomów odniesienia na 2010 r. w dziedzinie kształcenia i szkolenia najprawdopodobniej nie zostaną osiągnięte. Jedynie poziom odniesienia związany ze zwiększeniem liczby absolwentów kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych został osiągnięty. Trzy poziomy odniesienia tj. uczestnictwo dorosłych w programach uczenia się przez całe życie, zmniejszenie odsetka osób przedwcześnie zakańczających naukę szkolną oraz wzrost liczby młodych ludzi uzyskujących wykształcenie średnie drugiego stopnia, nie zostały osiągnięte, mimo poczynionych postępów. Czwarty z poziomów odniesienia - umiejętność czytania u piętnastolatków - nawet się pogorszył.

Drugie sprawozdanie, sporządzane co dwa lata, oparte na odpowiedziach państw członkowskich, dotyczy postępów w realizacji programu „Edukacja i szkolenie 2010”. Ocenia ono ogólny postęp i wyznacza przyszłe priorytety współpracy w obszarze kształcenia i szkolenia. Wspólne sprawozdanie skupia się na zapewnieniu kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia. Nadal pozostaje wiele do zrobienia w dziedzinach takich jak: wspieranie rozwoju kompetencji nauczycieli, aktualizacja metod oceny oraz wprowadzenie nowych sposobów organizacji nauczania. Głównym wyzwaniem jest zapewnienie, by wszyscy uczniowie korzystali z innowacyjnej metodyki, w tym także ci mniej uprzywilejowani, objęci kształceniem i szkoleniem zawodowym, nauczaniem dorosłych oraz szkolnictwem wyższym.

Serwis Samorządowy PAP, 26.11.2009
A.B./A.D., 26 listopada 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży