Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Skutki zmian proponowanych przez MEN według MEN

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ministerstwo Edukacji Narodowej zamieściło na stronie internetowej pakiet informacyjny pt.: „Efekty zmian proponowanych przez Ministra Edukacji Narodowej w ustawie o systemie oświaty i ustawie Karta Nauczyciela”, w którym znajduje się materiał szczegółowo omawiający organizacyjne i finansowe skutki zmian wynikających z zamierzeń resortu.

Przygotowana przez MEN nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela proponuje m.in. podwyżki płac nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego. Podwyżki kwoty bazowej nastąpią już w 2009 r. – dwa razy po 5 proc. (od 1 stycznia i od 1 września).

Ważną zmianą ma być przekazanie samorządom kompetencji do ustalania zmiany proporcji pomiędzy czasem przeznaczonym na zajęcia bezpośrednio z uczniami, a czasem przeznaczonym na realizację innych zadań statutowych szkoły oraz na przygotowanie się nauczycieli do lekcji.

Aby zwiększyć wpływ lokalnej społeczności na politykę oświatową, organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego - wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków - zostaną zobowiązane do przedstawiania w terminie do dnia 31 października każdego roku radzie gminy, powiatu oraz sejmikowi województwa informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.

Istotną zmianą, zabezpieczającą małe szkoły przed likwidacją, będzie umożliwienie samorządom przekazywania szkół publicznych (bezpłatnych dla ucznia) do prowadzenia w drodze porozumienia np. stowarzyszeniom rodziców, bez możliwości wykorzystania tego trybu do przekształcenia szkoły publicznej w niepubliczną. Jednocześnie przepisy zabraniają nowemu organowi prowadzącemu likwidacji szkoły.

W ustawie o systemie oświaty zaproponowano także wprowadzenie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5-letnich. Od 1 września 2009 roku dzieci w wieku 5 lat będą miały prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego, a od 1 września 2010 roku obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

Założonym efektem zmian ma być również odbiurokratyzowanie sprawowanego nadzoru pedagogicznego i jasny rozdział zadań pomiędzy organy prowadzące szkoły oraz organy sprawujące nadzór pedagogiczny.

MEN, 26.08.2008
I. D., 26 sierpnia 2008

Zobacz też:
Wokół projektu nowelizacji Karty Nauczyciela

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży