Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

SIO do poprawki

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Minister Edukacji Narodowej skierowała do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty.

Jak informuje MEN, „projekt nowelizacji zwiększa poziom anonimowości gromadzonych w systemie danych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej przez szkoły i placówki oświatowe, w tym poradnie psychologiczno-pedagogiczne.”

Zgodnie z projektem, do bazy danych systemu informacji oświatowej (SIO) nie będą przekazywane dane powiązane z imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL ucznia, dotyczące objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W bazie danych SIO będą gromadzone wyłącznie dane o liczbie uczniów objętych taką pomocą. Dane te będą generowane na podstawie informacji o poszczególnych uczniach zgromadzonych w lokalnej bazie danych SIO szkoły lub placówki.

W przypadku wydawanych przez poradnie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, poradnia nie będzie przekazywała do bazy danych SIO danych identyfikacyjnych ucznia, a jedynie numer, datę i przyczynę wydania orzeczenia. Jeżeli dyrektor, na wniosek rodziców, organizuje uczniowi takie kształcenie, zobowiązany jest sprawdzić, czy w bazie danych SIO znajduje się informacja o przedłożonym mu dokumencie (numer, data i przyczyna wydania orzeczenia). Po pozytywnej weryfikacji, dyrektor przekazuje do bazy danych SIO informację o objęciu ucznia kształceniem specjalnym. Dane te posłużą – jak pisze MEN – „do rzetelnego podziału części oświatowej subwencji ogólnej”.

W projekcie ustawy wprowadzono również zmiany „o charakterze porządkującym i doprecyzowującym”. Do projektu ustawy dołączony został, jako materiał informacyjny, także projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych SIO. W projekcie rozporządzenia normuje się szczegółowy zakres danych gromadzonych w SIO w przypadkach, w których zakres danych określony w ustawie wymaga konkretyzacji.

MEN, 5.04.2012
A.D., 5 kwietnia 2012

Zobacz też:
Premier o oświacie (luty 2012)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży