Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Sejmowa komisja o realizacji projektu e-podręczniki

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Sejmowa Komisja: Edukacji, Nauki i Młodzieży rozpatrzyła informację Ministra Edukacji Narodowej na temat stanu realizacji projektu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” z uwzględnieniem potrzeb uczniów z dysfunkcjami wzroku i słuchu.

Wg informacji, przedstawionej przez podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Joannę Berdzik, głównym celem projektu jest opracowanie i udostepnienie na platformie edukacyjnej bezpłatnych e-podręczników do 14 przedmiotów a także udostępnienie uzupełniających podręczniki zasobów edukacyjnych. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego zakończenie zaplanowano na 15 listopada 2015 roku. Liderem projektu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji. Całkowity budżet projektu wynosi blisko 50 mln zł. W ramach projektu planowane jest zbudowanie nowoczesnej platformy edukacyjnej do tworzenia i bezpłatnego udostępniania e-podręczników, udostepnienie 62 opracowanych e-podręczników do kształcenia ogólnego z 14 przedmiotów dla czterech poziomów edukacyjnych, udostepnienie minimum 2 500 zasobów metodycznych i dydaktycznych uzupełniających e-podręczniki. E-podręczniki i e-zasoby będą dostępne z poziomu różnorodnych urządzeń (tablet, komputer, smartfon, czytnik książek). Zakłada się, że 40% uczniów i nauczycieli będzie wykorzystywać e-podręczniki jako materiały wspomagające nauczanie i uczenie się. Projekt jest realizowany w partnerstwie.

Wg informacji MEN, dzięki możliwości odpowiedniego opracowania graficznego, doboru odpowiedniej czcionki, zastosowania napisów dla osób niesłyszących, wprowadzenia elementów interaktywnych z użyciem klawiatury, zastosowaniem języka Braille’a e-podręcznik będzie mógł być dostępny dla uczniów z dysfunkcjami wzroku i słuchu. Od 1 kwietnia br. rozpoczyna się szkolenie e-learningowe pracowników instytucji wspierających szkoły i nauczycieli. Zaplanowano 47 konferencji przeznaczonych dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w całej Polsce.

W dyskusji pytano m.in. czy przy opracowywaniu e-podręczników korzystano z doświadczeń innych krajów; czy projekt będzie gotowy do wdrożenia od 1 września 2015 roku i jaki jest jego stan zaawansowania; co było powodem zwolnienia pod koniec ub.r. z Ośrodka Rozwoju Edukacji zespołu pracującego nad e-podręcznikiem i czy zostały wykorzystane efekty jego pracy; jakie były kryteria wyboru partnerów merytorycznych i w jaki sposób były weryfikowane programy autorskie; czy e-podręcznik ma mieć docelowo formę obowiązkową czy uzupełniającą; jaki był harmonogram wdrażania poszczególnych etapów projektu i co do tej pory nie zostało wdrożone; jaki jest stan zaawansowania prac nad podręcznikiem do j. polskiego; jak wygląda przygotowanie nauczycieli do korzystania z e-podręcznika; czy w podręcznikach pojawiają się treści genderowe i anglicyzmy.

Na kolejnym posiedzeniu 23.04.2015 r. Komisja przyjęła wniosek do Najwyższej Izby Kontroli w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości realizacji projektu „E - podręczniki do kształcenia ogólnego”.

Zdaniem Komisji kontrola powinna dotyczyć stanu realizacji projektu, w tym zgodności założonych harmonogramów z faktycznym stanem realizacji poszczególnych planowanych działań i ich efektów w wymiarze merytorycznym i czasowym, prawidłowości procedur konkursowych oraz prawidłowości wydatkowania środków finansowych.

Sejm RP, 18.03.2015, 23.04.2015
A.B. , 23 kwietnia 2015

Zobacz też:
Monitor Sejmowy: Skrócona informacja o posiedzeniach Komisji sejmowych

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży