Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie rad rodziców w placówkach niepublicznych

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do MEN w sprawie powoływania rad rodziców w placówkach nieprowadzonych przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami jest zagwarantowane w Konstytucji RP, a także w Protokole nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, do kompetencji rad rodziców należy m.in. uchwalanie programu wychowawczego w porozumieniu z radą pedagogiczną. Przepis ten dotyczy jednak tylko szkół i placówek samorządowych. W szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz w szkołach i placówkach niepublicznych programy wychowawcze ustala organ wskazany w statucie, ponieważ placówki te nie mają obowiązku powoływania rad rodziców.

W ocenie Rzecznika należy rozważyć, czy rady rodziców nie powinny być również powoływane każdorazowo w szkołach i placówkach nieprowadzonych przez samorządy, w celu zapewnienia rodzicom chociażby możliwości występowania do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki z wnioskami i opiniami. Wpłynęłoby to na skuteczniejszą realizację konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Rzecznik Praw Obywatelskich, 5.11.2014
A.B., 5 listopada 2014

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży