Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie przedszkoli

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił z listem do minister Hall w sprawach związanych z brakiem powszechnego dostępu dzieci do wychowania przedszkolnego.

W ramach ostatniej nowelizacji ustawy o systemie oświaty - uważa Janusz Kochanowski - rozwiązany został jedynie problem powszechności w dostępie do wychowania przedszkolnego dzieci 5-letnich. Natomiast w przypadku dzieci w wieku 3 - 4 lat problem nadal pozostaje aktualny. Rzecznik przytacza dane statystyczne wskazujące na brak powszechnego dostępu do przedszkoli. Wg Rzecznika, brakuje także jednolitych i transparentnych zasad w naborze dzieci do przedszkoli. Ich konieczna unifikacja w skali kraju zagwarantowałaby równe traktowanie przez gminy prowadzące przedszkola dzieci znajdujących się w wieku przedszkolnym.

Rzecznik zwraca się zatem do pani minister o ponowne przeanalizowanie problemu o poinformowanie o planowanych działaniach zmierzających do zagwarantowania wszystkim dzieciom w wieku 3 - 4 lat równych szans w dostępie do edukacji przedszkolnej.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 27.03.2009
A.D./A.B., 27 marca 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży