Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rusza monitoring wdrażania podstawy programowej

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Kuratorzy oświaty informują dyrektorów szkół i przedszkoli o planowanym monitorowaniu wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. Celem jest „pozyskanie informacji o stosowanych przez przedszkola i szkoły rozwiązaniach organizacyjnych i metodycznych związanych z wdrażaniem podstawy programowej i uwzględnianiem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji, których stosowanie sprzyja osiąganiu zamierzonych efektów edukacyjnych”.

W roku szkolnym 2009/2010 monitorowaniem zostanie objętych: 10 proc. przedszkoli, 10 proc. oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 10 proc. innych form wychowania przedszkolnego, 10 proc. szkół podstawowych, 10 proc. gimnazjów. Badaniem zostaną objęte placówki publiczne i niepubliczne.

Kuratoria na swoich stronach internetowych opublikują listę wytypowanych do monitorowania jednostek oraz poinformują dyrektorów tych szkół/placówek o terminie i sposobie przeprowadzenia monitoringu, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Badanie zostanie przeprowadzone on-line – dyrektorzy wytypowanych szkół/przedszkoli, po zalogowaniu się na ww. stronie, wypełniają zamieszczony tam odpowiedni arkusz. Dodatkowo, w przypadku 10 proc. łącznej liczby badanych przedszkoli oraz 10 proc. liczby badanych szkół zostanie przeprowadzona weryfikacja ankiet poprzez wizytę wizytatora w szkole, kontakt telefoniczny z dyrektorem szkoły lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Głos Nauczycielski, 29.03.2010
A.B./A.D., 29 marca 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży