Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

RPO w sprawie dzieci przewlekle chorych i w sprawie kar cielesnych

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wystąpienie do ministrów edukacji i zdrowia w sprawie równego dostępu do edukacji dla dzieci przewlekle chorych. Zwrócił się także do ministra sprawiedliwości w obronie dzieci, wobec których stosuje się kary cielesne.

21 stycznia Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego w obronie dzieci, wobec których stosuje się kary cielesne. „Rozstrzygnięcia organów postępowania karnego, w sprawach dotyczących m.in. znęcania oraz naruszenia nietykalności cielesnej dziecka, prowadzą do wniosku, iż w praktyce orzeczniczej ukształtował się pogląd o istnieniu pozaustawowego kontratypu w prawie karnym uznającego, iż nie popełnia przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej, kto fizycznie karci swoje dziecko” – pisze Rzecznik.

Zdaniem rzecznika, w Polsce wciąż istnieje przekonanie, że kary cielesne są elementem wychowania. Tymczasem stosowanie kar cielesnych wobec dzieci narusza ich godność, gwarantowaną w Konstytucji oraz w Konwencji o Prawach Dziecka.

RPO odwołał się w swoim piśmie do przykładów z Krajowego Rejestru Karnego: od 1 września 1998 roku do 31 grudnia 2005 roku za naruszenie nietykalności cielesnej małoletniego skazano łącznie 10 osób, w tym samym czasie prawomocnie skazano 2138 osób za ten sam czyn popełniony wobec osoby dorosłej. Tymczasem wg badań przeprowadzonych na zlecenie MPiPS, do przemocy fizycznej wobec syna przyznaje się 26% rodziców, do podobnych zachowań wobec córki – 18 %. Rzecznik przywołuje także badania CBOS: 22% respondentów bije swoje dzieci, 63% badanych było w dzieciństwie karanych klapsami, a 38% bito pasem lub innym przedmiotem.

Rzecznik poprosił ministra sprawiedliwości o zbadanie problemu i przedstawienie opinii w tej sprawie.

W wystąpieniu do Ministrów Zdrowia i Edukacji z 25 stycznia Rzecznik postuluje m.in. przedstawienie wiarygodnych informacji na temat efektów realizacji dotychczasowych ustaleń dotyczących poprawy opieki zdrowotnej nad uczniami przewlekle chorymi. Wskazuje także na konieczność wskazania w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2007+2015 konkretnych zadań przeznaczonych do wykonania, dotyczących poprawy sytuacji dzieci przewlekle chorych.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Serwis Nauka w Polsce, 3.02.2008
A. D. , 3 lutego 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży