Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania i w sprawie wzrorów świadectw

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Minister edukacji podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych oraz rozporządzenie w sprawie nowych wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ramowych planów ma na celu przede wszystkim:

1) umożliwienie prowadzenia w szkołach nauki języka migowego;
2) włączenie wymiaru godzin przeznaczonego na język obcy nowożytny, edukację muzyczną, edukację plastyczną, zajęcia komputerowe i wychowanie fizyczne do łącznego minimalnego wymiaru godzin przeznaczonego na zajęcia edukacyjne prowadzone w ramach edukacji wczesnoszkolnej;
3) odstąpienie od obowiązkowego wyboru przez ucznia liceum ogólnokształcącego lub technikum co najmniej jednego z przedmiotów, realizowanych w zakresie rozszerzonym, wymienionych w obowiązujących ramowych planach nauczania;
4) określenie minimalnej liczby godzin przeznaczonych na realizację dodatkowego przedmiotu uzupełniającego;
5) wskazanie, że obowiązkowa nauka jednego języka obcego nowożytnego (a nie dwóch) dotyczy wszystkich uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niezależnie od rodzaju szkoły lub oddziału, do którego uczęszczają;
6) umożliwienie uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uczęszczającym do oddziału ogólnodostępnego lub integracyjnego nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
Zmiany wymienione w pkt 2 i 3 zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw RP. Pozostałe zmiany wejdą w życie 1 września 2015 r.

Jeśli natomiast idzie o rozporządzenie w sprawie świadectw:
1) określone zostały nowe wzory:
a) zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej od roku szkolnego 2014/2015;
b) świadectw ukończenia szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego dla osób, które ukończyły te typy szkół na podstawie egzaminów eksternistycznych od roku szkolnego 2016/2017;
c) świadectwa dojrzałości wydawanego absolwentom liceum ogólnokształcącego po zdaniu egzaminu maturalnego na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego 2014/2015 oraz absolwentom technikum po zdaniu egzaminu maturalnego od roku szkolnego 2015/2016;
d) legitymacji szkolnych zawierających numer PESEL, w tym nowego wzoru legitymacji szkolnej dla uczniów niepełnosprawnych.
2) uchylono:
a) przepisy dotyczące egzaminów dojrzałości;
b) wzory świadectw i zaświadczeń już nieobowiązujących i tych, które przestaną obowiązywać w kolejnych latach szkolnych.

MEN, 29.12.2014
A.B., 29 grudnia 2014

Zobacz też:
Projekt rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania (październik 2011)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży