Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rozporządzenie w sprawie egzaminów zawodowych – podpisane

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Minister Krystyna Szumilas podpisała 24 lutego rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Nowelizacja obejmuje część dotyczącą egzaminów zawodowych i wiąże się ze zmianami w kształceniu zawodowym, które zaczną obowiązywać od 1 września 2012 roku.

Najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji:
1. egzamin będzie przeprowadzany dla każdej wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacji;
2. egzaminy we wszystkich wyodrębnionych w zawodach kwalifikacjach będą obejmowały wykonanie testu praktycznego. Ocenie przez egzaminatora będzie podlegać efekt końcowy - wyrób, usługa lub dokumentacja, w zależności od zawodu i kwalifikacji;
3. uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe będą przystępować do egzaminów w trakcie nauki;
4. dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych egzaminy będą organizowane po zakończeniu zajęć;
5. egzaminy będą organizowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne, natomiast przeprowadzane będą w szkołach, placówkach i u pracodawców;
6. część pisemną egzaminu można będzie przeprowadzać w trybie on-line;
7. po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma nowy dokument - świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

MEN, 24.02.2012
A.B./A.D., 24 lutego 2012

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży