Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych i w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Minister edukacji podpisała 11 stycznia dwa nowe rozporządzenia: rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych oraz rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Zgodnie z pierwszym z nich, oprócz dotychczas dostępnych egzaminów eksternistycznych z zakresu: szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych oraz liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, rozporządzenie wprowadza także egzamin eksternistyczny z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej.

Drugie rozporządzenie określa nowe rodzaje form pozaszkolnych prowadzących kształcenie ustawiczne oraz warunki, organizację i tryb prowadzenia w nich kształcenia.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe będą mogły prowadzić nie tylko szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, ale także placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcenia i doskonalenia zawodowego. Uprawnione do tego są również podmioty spoza systemu oświaty - instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową oraz osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

MEN, 11.01.2012
A.B./A.D., 11 stycznia 2012

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży