Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rozporządzenia dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall podpisała 17 listopada sześć z ośmiu rozporządzeń z pakietu opisującego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz organizację i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Są to rozporządzenia:
1. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
2. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych
3. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach
4. zmieniające w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
5. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
6. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Rozporządzenia dostępne są  w BIP MEN. 

MEN, 17.11.2010
A.B./A.D., 17 listopada 2010

Zobacz też:
Nowe projekty rozporządzeń w BIP MEN

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży