Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rozmowy płacowe

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Toczą się rozmowy między związkami zawodowymi, a MEN, dotyczące kwestii płac.

28 stycznia oświatowa „Solidarności” zdecydowała, że jeśli w czasie matur odbędzie się protest nauczycieli (zapowiadany wstępnie przez ZNP), przystąpi do niego. „Solidarność” przygotowała także własny projekt zmian w Karcie nauczyciela, zgodnie z którym stażysta ma zarabiać co najmniej 100% kwoty bazowej, wynoszącej 2074 zł brutto (obecnie zarabia 82%). Pensje nauczycieli kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych powinny wzrosnąć o co najmniej 50%.

31 stycznia po raz pierwszy wspólne negocjacje płac z MEN rozpoczęły wszystkie nauczycielskie związki zawodowe (jest ich siedem).

MEN proponuje podwyżkę o kilkanaście procent dla stażystów oraz nauczycieli kontraktowych, około 10% dla mianowanych i 8% dla dyplomowanych. Związki żądają większej podwyżki: chcą, by w najbliższych dwóch latach pensja zasadnicza nauczycieli wzrosła o 50% (czyli od 600 do 1,1 tys. Zł). Nie zgadzają się także na proponowany na ten rok niższy niż stażystów i kontraktowych wzrost płac zasadniczych nauczycieli mianowanych i dyplomowanych.

Kwestią sporną są także pieniądze na dodatki do pensji wypłacane przez samorządy. Związki twierdzą, że przeznaczona na nie kwota 11 mld zł jest przeszacowana i należałoby pieniądze przesunąć na wzrost pensji zasadniczych.

MEN chce, aby do rozmów o podwyżkach dla nauczycieli pomiędzy ministerstwem a związkowcami dołączyli samorządowcy. Wynagrodzenie zasadnicze jest jednym ze składników wynagrodzenia nauczycieli i stanowi 65% całości. Pozostałe 35% to dodatki ustalane przez organy prowadzące szkoły. Samorządy uczestniczą w kształtowaniu wynagrodzeń nauczycielskich, jednak ich zdaniem, środki na nauczycielskie pensje powinien zapewnić rząd. Dlatego zapowiadają, że jeśli dojdzie do negocjacji trójstronnych, będą prezentować stanowisko, że rząd, ustalając ze związkami zawodowymi wartość podwyżki, odpowiada za zapewnienie na nią środków.

Już po spotkaniu w MEN prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” upoważniło Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” do wszczęcia i prowadzania sporu z Ministrem Edukacji Narodowej. Przedmiotem sporu będzie m.in. „brak rozwiązań dotyczących wzrostu wynagrodzeń w oświacie, które zapewniłby godne płace pracownikom tej branży” oraz „brak dialogu społecznego z partnerami społecznymi o strategii edukacji – bonie edukacyjnym, obowiązku szkolnym i przedszkolnym”. Oświatowa „Solidarność” zarzuca także „zaniechanie rozwiązań systemowych umożliwiających nadzór i ewentualne egzekwowanie ustawowo (w Karcie Nauczyciela) określonych średnich wynagrodzeń na poszczególnych szczeblach awansu zawodowego nauczycieli” oraz „niepodjęcie żadnych działań w celu wypracowania kompleksowych i satysfakcjonujących rozwiązań emerytalnych dla nauczycieli”.

7 lutego przedstawiciele sześciu oświatowych związków zawodowych podpisali porozumienie dotyczące wspólnego działania. Związki domagają się zwiększenia udziału minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli w 2008 roku, rozwiązań systemowych gwarantujących znaczący wzrost wynagrodzeń w latach 2009 - 2010, satysfakcjonujących ich rozwiązań emerytalnych po roku 2008 oraz rozwiązań prawnych dających szansę na realny wzrost wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych.

Głos Nauczycielski, 28.01.2008, MEN, Rzeczpospolita, 1.02.2008, Rzeczpospolita, Serwis Samorządowy PAP, 4.02.2008, Głos Nauczycielski, 7 luty 2008
A. D., 7 lutego 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży