Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rozmowa PAP z Rzecznikiem Praw Dziecka

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Serwis Samorządowy PAP zamieszcza rozmowę z rzecznikiem praw dziecka Markiem Michalakiem w związku z dziesiątą rocznicą powołania instytucji Rzecznika.

„Przekazuję uwagi lub propozycje do powstających w Parlamencie nowych aktów prawnych, a w przypadku już istniejących przepisów – jeżeli mogą one naruszać prawa lub dobro dziecka – kieruję do właściwych ministrów wystąpienia generalne wskazujące na potrzebę odpowiednich zmian. Współpraca z samorządami polega najczęściej na weryfikowaniu wniosków i pytań, które kierują do mnie obywatele” – mówi Marek Michalak.

Szczególnie ważnym zadaniem władz lokalnych jest zapewnienie dostępności do edukacji przedszkolnej, czy opieki żłobkowej uważa Rzecznik.

Michalak przypomina, że gminy od 1 sierpnia tego roku, gdy wejdzie w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zyskają jeszcze jeden, niezwykle ważny obowiązek – wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast powoływać będą zespoły interdyscyplinarne, mające zajmować się zapobieganiem przemocy w środowisku rodzinnym i ochroną ofiar. Sprawnie i skutecznie działające zespoły, które wyeliminują sprawców przemocy z rodzin, bez wątpienia pomogą zapewnić dzieciom właściwą przestrzeń do rozwoju oraz realizacji jednego z najważniejszych dziecięcych praw – do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem.

Rzecznik wielokrotnie występował do władz o zwiększenie budżetu samorządów na realizację zadań związanych z edukacją i opieką nad dziećmi. Obecnie planuje wystąpienie o zwiększenie środków z funduszy unijnych na realizację projektów, związanych z dostępnością dzieci do 3 roku życia do różnych form opieki. Zaproponuje MPiPS podjęcie kampanii społecznej promującej nowe formy opieki na dzieckiem do 3 roku życia (może na wzór Roku Przedszkolaka MEN).

Serwis Samorządowy PAP, 29.07.2010
A.B./A.D., 29 lipca 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży