Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Religia w przedszkolach

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W większości gmin rodzice partycypują w kosztach nauczania religii w przedszkolach, są też jednak takie samorządy, w których zajęcia z religii są bezpłatne. Wg MEN, „Specyfika zajęć z religii uzasadnia prawo rodziców dzieci do bezpłatnego nauczania”.

Jak przypomina Serwis Samorządowy PAP, zgodnie z ubiegłoroczną nowelizacją ustawy o systemie oświaty nauczanie w przedszkolach jest bezpłatne w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż pięć godzin dziennie. Samorządy podejmują właśnie uchwały w sprawie opłat za przedszkola, dostosowujące do nowych przepisów.

I tak na przykład Rada Miejska w Łazach uchwaliła zapis wprost mówiący o darmowej religii. „Przedszkola prowadzone przez Gminę Łazy zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie pięciu godzin dziennie oraz naukę religii" - tak brzmi pierwszy paragraf łazowskiej uchwały.

W gminie Hażlach przedszkola są bezpłatne „codziennie w godzinach od 8:00 do 13:00 i dodatkowo jedną godzinę w tygodniu". Ta godzina przeznaczona jest na naukę religii. Zapis o dodatkowej godzinie bezpłatnej obejmuje wszystkie dzieci - te, które nie będą uczęszczać na religię, będą miały w tym czasie zapewnioną opiekę.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach zajęcia te organizuje się w ramach planu zajęć przedszkolnych, na życzenie rodziców.

Specyfika zajęć z religii uzasadnia prawo rodziców dzieci do bezpłatnego nauczania – tak MEN odpowiada na pytanie czytelniczki Serwisu Samorządowego PAP. Wg resortu, gmina, ustalając wysokość opłat za świadczenia w przedszkolach, nie może domagać się od rodziców dzieci odpłatności za naukę religii bez uwzględnienia szczególnego charakteru prowadzonych zajęć.

Ministerstwo przypomina na jakich zasadach i w oparciu o jakie przepisy prowadzona jest nauka religii w szkołach i przedszkolach: „Opisana specyfika zajęć z religii, wynikająca z ich szczególnego charakteru oraz zasad ich organizowania w oparciu o odrębne regulacje prawne, w tym m.in. sposób zatrudnienia nauczyciela oraz dokumentowania zajęć, uzasadnia prawo rodziców/dzieci do bezpłatnego nauczania. Reasumując, organ prowadzący, ustalając wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne (oddział przedszkolny w szkole podstawowej), nie może domagać się od rodziców dzieci odpłatności za naukę religii bez uwzględnienia szczególnego charakteru prowadzonych zajęć oraz obowiązującego stanu prawnego w przedmiotowym zakresie.

Dodatkowo wyjaśniam, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie sprawuje nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego prowadzących szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe. Zgodnie z Konstytucją RP oraz przepisami ustaw samorządowych, jednostki samorządu terytorialnego działają samodzielnie i na podstawie własnego budżetu. Z ramienia państwa kontrolę nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia legalności, w tym treści podejmowanych uchwał, sprawują Prezes Rady Ministrów oraz właściwy wojewoda, a w zakresie gospodarki finansowej - regionalne izby obrachunkowe."

Serwis Samorządowy PAP, 14.05.2011, Serwis Samorządowy PAP, 17.05.2011
A.B./A.D., 17 maja 2011

Zobacz też:
Katecheza od przedszkola (kwiecień 2007)
Religia w przedszkolu (wrzesień 2007)
„Jak naprawić to, co napsuła religia w szkołach” (lipiec 2010)
Debata "Prawo ucznia do lekcji etyki" (październik 2010)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży