Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Rada Dzieci i Młodzieży: tak dla pomysłów Giertycha, nie dla matematyki

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
7 lutego w MEN odbyło się posiedzenie działającej przy Ministrze Edukacji Narodowej Rady Dzieci i Młodzieży. Wg informacji, zamieszczonych na stronach MEN, Rada podjęła trzy uchwały. Wszystkie godne zacytowania.

Pierwsza dotyczy jednolitego stroju szkolnego: „Mając na uwadze aktualnie podjęte działania Rządu zmierzające do poprawy sytuacji wychowawczej w polskich szkołach oraz konieczność budowania więzi i poczucia wspólnoty wśród uczniów Rada Dzieci i Młodzieży uchwala, co następuje: §1 Jako reprezentanci środowiska uczniowskiego popieramy działania Ministra Edukacji Narodowej dotyczące wprowadzenia w szkołach obowiązku noszenia jednolitego stroju uczniowskiego. §2 Będziemy wspierać społeczności szkolne we wszystkich wysiłkach zmierzających do kształtowania własnej tradycji szkolnej oraz wprowadzenia schludnego i jednolitego ubioru uczniowskiego. §3 Zobowiązujemy się do promowania sukcesów tych szkół, w których zagościła nowa tradycja. §4 Zobowiązujemy się przyjmowania i rozpatrywania postulatów, wniosków i skarg młodzieży
na temat będący przedmiotem uchwały.”

Przedmiotem drugiej uchwały jest poparcie dla działań MEN w kwestii zwalczania przemocy i agresji w szkołach. Uchwała głosi: „Mając na uwadze konstytucyjne prawo dzieci i młodzieży do ochrony przed wyzyskiem, demoralizacją zarówno ze strony dorosłych jak i rówieśników oraz pojawiające się liczne przypadki naruszania tego prawa Rada Dzieci i Młodzieży uchwala, co następuje: §1 Zdecydowanie popieramy działania Ministra Edukacji Narodowej na rzecz przeciwdziałania złu i występującym w środowisku szkolnym przejawom agresji, przemocy fizycznej, psychicznej i słownej. §2 Deklarujemy solidarność w zwalczaniu przemocy. Zobowiązujemy się do pomocy szkołom w wypracowaniu skutecznych metod eliminowania aktów przemocy i podniesienia poziomu bezpieczeństwa uczniów. §3 Będziemy zdecydowanie przeciwstawiać się wszelkim próbom rozprzestrzeniania w środowisku młodzieży zgubnych nałogów i podejmować możliwe działania interwencyjne. §4
Zobowiązujemy się do promowania postaw aktywnego reagowania w sytuacjach, gdy jesteśmy świadkami aktów przemocy.”

Trzecia uchwała dotyczy planów wprowadzenia obowiązkowej matury z matematyki w 2009 roku: „Mając na uwadze aktualne działania Ministra Edukacji Narodowej w kwestii wprowadzenia obowiązku matury z matematyki w 2009 r. Rada Dzieci i Młodzieży uchwala, co następuje: §1 Przeciwstawiamy się obowiązkowi wprowadzenia matury z matematyki w 2009r.”

Uchwałę o powołaniu Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej podjął 1 czerwca 2006 roku Sejm Dzieci i Młodzieży. Rada jest wybieralnym organem pomocniczym Ministra Edukacji Narodowej w sprawach należących do zakresu jego działania. Składa się z 48 przedstawicieli uczniów, po 3 przedstawicieli z danego województwa. W skład pierwszej Rady zostali dodatkowo powołani Marszałkowie XII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Wybory do Rady przebiegają w trzech etapach. W pierwszym szkoły zgłaszają kandydatów. Kandydat lub kandydatka do Rady musi posiadać rekomendację Rady Pedagogicznej i samorządu uczniowskiego oraz spełniać następujące warunki: średnia ocen ze wszystkich przedmiotów co najmniej 5,0, ocena z zachowania co najmniej bardzo dobra, osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, aktywność społeczna w środowisku szkolnym lub lokalnym. W drugim etapie Kuratorzy oświaty dokonują wyboru trzech kandydatów, po jednym z każdego typu szkoły (gimnazjum, liceum ogólnokształcące, inna szkoła ponadgimnazjalna). W trzecim etapie Minister Edukacji powołuje Radę Dzieci i Młodzieży.

Kadencja Rady trwa dwa lata. Obecna Rada została powołana zarządzeniem nr 28 z dnia 29 września 2006.
A. D., 7 lutego 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży