Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekty rozporządzeń dotyczących szkolnictwa zawodowego

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostały następujące projekty rozporządzeń:

- projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Zmiany dotyczą rozdziału 6. rozporządzenia, który otrzymuje tytuł „Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie”.

(projektowane zmiany dotyczyć będą głównie wprowadzenia możliwości oddzielnego potwierdzania przez ucznia w procesie kształcenia każdej wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacji i uzyskania przez niego świadectwa potwierdzającego tę kwalifikację. Potwierdzenie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz uzyskanie odpowiedniego poziomu wykształcenia będzie warunkiem otrzymania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz suplementu do dyplomu. W zmodernizowanym systemie kształcenia zawodowego rezygnuje się ze standardu wymagań egzaminacyjnych. Podstawą przeprowadzenia egzaminu zawodowego będzie nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach. Efekty kształcenia będą wyrażone w kategoriach wiedzy i umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, niezbędnych dla danego zawodu oraz kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. Zakłada się, że egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie zostanie wprowadzony od roku szkolnego 2012/13, równocześnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach i nowa podstawą programowa kształcenia ogólnego);

- projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego i publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych;

- projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;

- projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach;

- a także projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminów eksternistycznych.

RCL, 16 września 2011
A.B./A.D., 16 września 2011

Zobacz też:
Nowy sposób informowania o projektach przepisów prawnych

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży