Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt zmian w nadzorze pedagogicznym

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie internetowej BIP MEN opublikowany został projekt rozporządzenia ministra edukacji w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Wg założeń, nowy model nadzoru pedagogicznego rozgranicza trzy zadania organów sprawujących nadzór, w tym kuratorów oświaty. Do zadań tych należy: ewaluacja działalności edukacyjnej szkół i placówek, kontrola przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wspomaganie pracy szkół i placówek w zakresie ich działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

Rozporządzenie wprowadza dwa poziomy ewaluacji – ewaluację zewnętrzną, prowadzoną przez organ nadzoru oraz wewnętrzną, prowadzoną przez dyrektora szkoły lub placówki we współpracy z nauczycielami.

Ewaluacja zewnętrzna ma za zadanie zbadanie efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, procesów zachodzących w szkole lub placówce służących jej rozwojowi, funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym oraz zarządzanie szkołą lub placówką. Zespół dokonujący ewaluacji jest zobowiązany do przedstawienia radzie pedagogicznej zakres i harmonogram ewaluacji.

Organ nadzoru kontroluje także przestrzeganie przez szkoły i placówki przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Rozporządzenie określa także wykaz stanowisk w kuratoriach oświaty oraz innych urzędach sprawujących nadzór pedagogiczny, których zajmowanie wymaga kwalifikacji pedagogicznych oraz wymogi niezbędne dla zajmowania tych stanowisk.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano także projekt rozporządzenia zmieniającego organizację kuratoriów oświaty.

BIP MEN, 1.07.2009
A.D./A.B., 1 lipca 2009

Zobacz też:
Uwagi na temat zmian w nadzorze pedagogicznym (planowanych i pożądanych)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży