Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
16 maja 2011 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji z partnerami społecznymi oraz związkami zawodowymi skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Wydanie nowego rozporządzenia jest konieczne z uwagi na kolejny etap wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasach IV-VI szkoły podstawowej i szkołach ponadgimnazjalnych.

W rozporządzeniu określone zostały minimalne ogólne liczby godzin przeznaczone na realizację podstawy programowej z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na danym etapie edukacyjnym. Dyrektor szkoły będzie odpowiadał za to, aby łączne sumy godzin zajęć z poszczególnych przedmiotów w ciągu trzech lat, (a w przypadku technikum w ciągu czterech lat) kształcenia były nie mniejsze niż wymienione w ramowym planie nauczania, a efekty określone w podstawie programowej zostały osiągnięte; oraz aby przestrzegany był, określony w poszczególnych załącznikach do rozporządzenia, tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas.

Pełny tekst projektu dostępny jest na stronie BIP MEN. 

MEN, 17.05.2011
A.B./A.D., 16 maja 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży