Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez MEN projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty stanowiący wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24.09.2013 r., który stwierdził, że zagadnienia związane z konstytucyjnym prawem do nauki powinny być określone bezpośrednio w ustawie a kwestie, które mają być regulowane w rozporządzeniu, wymagają szczegółowych wytycznych dotyczących ich treści.

W projekcie wprowadzono przepisy dotyczące:
- ogólnych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych (w tym upoważnień dla ministra ds. oświaty oraz ministra kultury) do uregulowania w rozporządzeniach szczegółowych warunków i sposobu oceniania uczniów odpowiednio w szkołach publicznych oraz w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (dodano rozdział 3a);

- ogólnych warunków przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Minister ds. oświaty i wychowania ureguluje w rozporządzeniach: szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania tych egzaminów (dodano rozdział 3b).

Wprowadzono także zmiany dotyczące m.in. określenia trybu, w jakim może nastąpić unieważnienie pracy egzaminacyjnej przez dyrektora oke (chodzi o sytuacje dotyczące przypadków stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdających) oraz trybu, w jakim na wniosek zdającego, może nastąpić weryfikacja sumy przyznanych punktów.

Projekt ustawy przewiduje również możliwość przystępowania do egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu dojrzałości.

W projekcie nowelizacji uregulowano również inne kwestie dotyczące:
- zadań i struktury organizacyjnej instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych, tj. CKE i oke, zmiany te zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.;
- sprawowania i organizacji nadzoru pedagogicznego, w tym umocowania w ustawie wymagań wobec szkół i placówek, pozwalających organom nadzoru pedagogicznego na badanie jakości pracy jednostek systemu oświaty, doprecyzowania trybu sprawowania nadzoru pedagogicznego (terminów realizacji wydanych zaleceń, obowiązku dyrektora szkoły informowania organu sprawującego nadzór i organu prowadzącego o sposobie realizacji zaleceń) oraz zobowiązania organu prowadzącego szkołę i rady pedagogicznej do analizy wyników nadzoru pedagogicznego i ustalania sposobu ich wykorzystania;
- funkcjonowania szkół prowadzących kształcenie zawodowe, m.in. w zakresie postępowania rekrutacyjnego czy prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
- doprecyzowania zadań organu prowadzącego szkołę w zakresie zapewnienia szkole, w ramach dotychczas świadczonej obsługi administracyjnej, również obsługi prawnej;
- ułatwienia finansowania zajęć realizowanych przez nauczycieli w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
- zasad dotyczących postępowania rekrutacyjnego do szkół sportowych oraz szkół dwujęzycznych, a także w zakresie przechodzenia uczniów do szkół różnych typów;
- zwiększenia kwot dotacji celowej na sfinansowanie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, korzystających z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów;
- wyboru rady rodziców - możliwa będzie kadencyjność tego gremium;
- liczby uczniów w oddziałach klas I – III szkoły podstawowej. Możliwe będzie zwiększenie liczby uczniów ponad przyjęty limit (25 uczniów) z jednoczesnym obowiązkiem zatrudnienia asystenta nauczyciela;
- uznawania świadectw szkolnych wydanych za granicą. Nowe przepisy spowodują m.in. skrócenie czasu postępowania niezbędnego w sprawie uznania wykształcenia uzyskanego za granicą. Katalog świadectw uznawanych w Polsce z mocy prawa, czyli bez konieczności przeprowadzania postępowania administracyjnego przez kuratorów oświaty, zostanie poszerzony o świadectwa maturalne wydane w państwach UE, EOG lub OECD.

MEN, 25.11.2014
A.B., 25 listopada 2014

Zobacz też:
Raport Monitora z 2007 roku, "Edukacja - trudne lata": prawo oświatowe

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży