Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Minister Katarzyna Hall podpisała 12 maja projekt Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw.

W projekcie przewiduje się m.in. wprowadzenie mechanizmu udzielenia z budżetu państwa finansowego wsparcia gminom w realizacji zadania wychowania przedszkolnego. Zakłada się
objęcie dotowaniem edukacji dzieci 4-letnich i 5-letnich. Na samorząd gminy nakłada się także obowiązek przyjęcia do edukacji przedszkolnej każdego 4-latka, którego rodzice wyrażą taką wolę.

Zmiana w nadzorze pedagogicznym polegać będzie na tym, że ewaluację i kontrolę zewnętrzną w szkołach i placówkach, nad którymi nadzór pedagogiczny sprawuje obecnie kurator oświaty, będą prowadzić jednostki zajmujące się badaniem jakości pracy szkół. Powstaną one na bazie obecnych zasobów kadrowych i lokalowych centralnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz kuratoriów oświaty. Zadania kuratora wynikające ze
sprawowania nadzoru pedagogicznego od września 2012 roku przejmą regionalne ośrodki jakości edukacji, które mieścić się będą w każdym województwie oraz stojący na ich czele regionalni inspektorzy jakości edukacji. Pozostałe zadania będą wykonywane przez wojewodów.

Przewiduje się także powstanie nowego systemu wspierania szkół. System kompleksowego
wspomagania szkół w rozwoju będzie opierać się na centrach rozwoju edukacji. Zakłada się, że do 2016 roku w każdym powiecie będzie funkcjonować centrum rozwoju edukacji – powstałe z połączenia zadań poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogicznej.

Główna zmiana dotycząca specjalnych potrzeb edukacyjnych to możliwość objęcia małych dzieci wczesnym wspomaganiem rozwoju już od stwierdzenia zagrożenia niepełnosprawnością, a nie – jak dotychczas - dopiero po wykryciu niepełnosprawności.

Kolejna zmiana wprowadza możliwość grupowania placówek; ma to pozwolić samorządom na dalsze nauczanie dzieci w dotychczasowych budynkach szkół i przedszkoli, które – już jako grupa – będą wspólnie zarządzane oraz będą miały wspólną kadrę pedagogiczną i wspólnych specjalistów. Ma to także, wg MEN, ułatwić organizowanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doradztwa edukacyjno-zawodowego, a także zapewnić pełne etaty nauczycielom, którzy obecnie są zmuszani do pracy na części etatów w kilku szkołach.

W nowelizacji ustawy wprowadza się również zmianę, która zniesie istniejącą obecnie możliwość swobodnego przekazywania szkół przez samorządy dowolnie wybranym podmiotom, w tym osobom fizycznym. Przekazywanie szkół do prowadzenia będzie możliwe wyłącznie organizacjom działającym w sferze pożytku publicznego, na podstawie precyzyjnie zdefiniowanych procedur konkursowych.

Zmodyfikowana klasyfikacja zawodów, uwzględniająca podział zawodów na kwalifikacje i oddzielne potwierdzanie każdej z nich, umożliwi szybsze reagowanie na dynamiczne zmiany na rynku pracy. Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe będą mogły prowadzić objęte
subwencjonowaniem kursy przygotowujące do potwierdzania kwalifikacji zawodowych oraz być grupowane w centra kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Nowym zadaniem oświatowym samorządu województwa, będzie prowadzenie – w utworzonych wojewódzkich centrach informacji edukacyjno zawodowej – publicznej bazy informacji o ofercie edukacyjnej regionu oraz wspomaganie rozwoju szkolnictwa zawodowego i nauczycieli zawodu.

Pełny tekst projektu i jego uzasadnienia oraz omówienie rezultatów konsultacji społecznych znajduje się na stronie BIP MEN.

MEN, 13 maja 2011
A.B./A.D., 13 maja 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży