Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Rada Ministrów, na posiedzeniu 22 stycznia, przyjęła projekt zmian w ustawie o systemie oświaty. Projekt określa zasady wynagradzania nauczycieli uczestniczących w sprawdzianach i egzaminach. Dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych będą zawierać z egzaminatorami i nauczycielami akademickimi odrębne umowy dotyczące zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia.

Nowe przepisy określają tryb oraz kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej. Kandydatów do nagrody będzie mogła zgłaszać m.in. rada rodziców.

Nauczyciel rozpoczynający pracy, będzie zobowiązany do przedstawienia dyrektorowi szkoły informacji z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającej niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

Projekt zakłada również zwiększenie odpowiedzialności dyrektorów szkół za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć.

Zmianie ulegną również niektóre zapisy dotyczące obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Zaproponowano również nowe uregulowania stypendiów szkolnych. Zgodnie z nim stypendium będzie przyznawane uczniowi na okres od jednego do dziewięciu miesięcy w danym roku szkolnym.

Dotychczasowe zadania straży gminnych uzupełniono o obowiązek informowania dyrektorów szkół o uczniach uchylających się od uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych.

Projekt dostępny jest na stronie internetowej http://bip.men.gov.pl/akty_projekty/akty_projekty.php

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 22.01.2008
A. B./I. D., 22 stycznia 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży