Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt e-ocenianie: podsumowania część pierwsza

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Jednym z trzech projektów monitorowanych przez nas, a realizowanych przez CKE jest projekt „Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania”.

Na wstępie krótka informacja o wcześniejszych projektach CKE dotyczących tego samego tematu realizowanych od 2007 roku finansowanych ze środków unijnych.

Pierwszym był podprojekt „Monitorowanie efektu egzaminatora oraz przygotowanie wprowadzenia oceniania z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych (Electronic Marking)” stanowiący element projektu „Badania dotyczące podnoszenia jakości narzędzi systemu egzaminów zewnętrznych- etap I”. Głównym celem projektu było przeprowadzenie badań, analiz i pilotaży narzędzi służących pomiarowi efektywności kształcenia z wykorzystaniem wyników egzaminów zewnętrznych. Efektem realizacji tego projektu było przeszkolenie 340 ekspertów e-oceniania, którzy mieli dalej szkolić egzaminatorów, przygotowanie projektu wprowadzenia i organizacji e-oceniania, zaadaptowanie oprogramowania do e-oceniania oraz do administrowania e-ocenianiem, opracowanie raportu rekomendującego CKE sposób wdrożenia e-oceniania w systemie egzaminacyjnym w latach 2010-2013. Ostatecznie wydatkowana i rozliczona wartość tego projektu wyniosła 2 mln 320 tys. zł.

Drugi projekt zatytułowany „Przygotowanie systemu informatycznego do e-oceniania” realizowany był w latach 2010-2011. Cel tego projektu określony został jako: przygotowanie oprogramowania do modernizacji polskiego systemu egzaminów zewnętrznych poprzez wdrożenie oceniania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych (elektronic marking). Wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca firma RM Education plc. wykonał oprogramowanie do zarządzania e-oceanianiem i prowadzenia oceniania z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych – wersje alfa, beta oraz wersje finalną. W projekcie przeszkolono 300 egzaminatorów i 18 informatyków do korzystania w procesie oceniania z technologii informatycznych na własnym komputerze oraz przygotowano projekt propozycji zmian proceduralno-prawnych do wymagań wprowadzonej zmiany systemu. Wartość tego projektu wynosiła 7 mln 46 tys. zł; ostatecznie wydatkowano 6 mln 536 tys. zł.

Monitorowany obecnie projekt p.t. „Wdrożenie systemu elektronicznego do e-oceniania” przewidziany był na lata 2012 -2013. Realizację projektu rozpoczęto z pięciomiesięcznym opóźnieniem wynikającym m.in. z późnego podpisania przez Panią Minister decyzji na realizację projektu. Celem projektu było przygotowanie oprogramowania do modernizacji polskiego systemu egzaminów zewnętrznych poprzez wdrożenie oceniania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych (electronic marking). Brzmi to identycznie jak cel określony dwa lata wcześniej, patrz wyżej. Wartość projektu oszacowana została na 27 mln 275 tys. zł.

Projekt został zakończony. W ostatecznym sprawozdaniu czytamy, że w ramach realizacji projektu:
- przeprowadzono sesję e-oceniania prac z egzaminu maturalnego z matematyki w sesji poprawkowej 2012 – sprawdzono 38 368 prac.
- przeprowadzono sesję e-oceniania prac z egzaminu gimnazjalnego z matematyki – sprawdzono 379 567 prac.
- opracowano propozycję nowego formatu arkusza egzaminacyjnego do egzaminu gimnazjalnego z zakresu matematyki.
- opracowano scenariusze i materiały szkoleniowe dla ekspertów i egzaminatorów na podstawie których przeszkolono 9 062 osoby.
-stworzono stronę internetową projektu: http://www.cke-efs.pl/course/view.php?id=61

CKE złożyła wniosek zmniejszający koszt projektu o ok. 13 mln. zł do wartości 13 mln 754 tys. zł. Oszczędności powstały w wyniku przetargu na szkolenia dla egzaminatorów, niższych stawek wynagrodzeń dla zespołu projektu oraz zmniejszenia planowanej do utworzenia liczby centrów skanowania prac.

Projekt nie został jeszcze ostatecznie rozliczony i jak czytamy w sprawozdaniu MEN za rok 2014 „Projektu będą dotyczyć korekty indywidualne stwierdzone w toku audytu Komisji Europejskiej, z którego wstępny raport IP otrzymała w grudniu 2013 roku”.

Na razie można stwierdzić, że zrealizowane dotychczas projekty bezpośrednio dotyczące e-oceniania kosztowały 22 mln 610 tys. zł.
cdn.
Alicja Bukowska-Maciejczuk, 29 grudnia 2014

Zobacz też:
Ile nas będzie kosztowało wprowadzenie e-oceniania? (biuletyn, październik 2012)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży