Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim”

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Jak podaje PAP, głównym celem projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim” jest pomoc szkołom podstawowym we wdrożeniu programu wspomagającego edukację oraz uwzględnienie indywidualnej pracy z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju. Działanie projektu opiera się na pięciu standardach: rozpoznaniu indywidualnych potrzeb szkoły przez zespół nauczycieli, analiza uzyskanych wyników, monitoring działań i ocena ich skuteczności; realizacji przez nauczycieli programu indywidualizacji w oparciu o analizę potrzeb placówki; doskonaleniu umiejętności zawodowych nauczycieli w zależności od potrzeb wynikających z charakteru wybranego programu indywidualizacji; doposażeniu pomieszczeń dydaktycznych w sprzęt specjalistyczny i pomoce naukowe oraz organizowaniu zajęć dodatkowych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego.

W ramach projektu możliwe jest dofinansowanie doposażenia bazy szkoły w specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania oraz korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych. Do najczęściej dofinansowywanych zajęć dodatkowych należą: lekcje dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji; warsztaty logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej; gimnastyka korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy; specjalistyczne warsztaty terapeutycznych (hipoterapia, muzykoterapia, dogoterapia) dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych (np. prowadzenie obserwacji przyrodniczych).

Jak dotąd do projektu przystąpiło 113 samorządów lokalnych. Docelowo weźmie w nim udział 477 szkół - ponad 40 tys. uczniów. Na realizację programu przeznaczono 33 mln złotych. Projekt, podobnie jak pięć wcześniejszych przedsięwzięć edukacyjnych, realizowany jest w ramach Strategii Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Strategia ma rozwiązać największe problemy oświaty w regionie: słabe wyniki kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjach potwierdzone egzaminami zewnętrznymi, zbyt małą liczbę studentów kierunków technicznych, niewystarczające kompetencje dydaktyczne i wychowawcze nauczycieli.

PAP - Nauka w Polsce, 3 sierpnia 2010
A.R./A.D., 3 sierpnia 2010

Zobacz też:
Wsparcie oświaty w województwie kujawsko-pomorskim
Kontrola szkolnych łazienek (czerwiec 2009)
Zajęcia wyrównawcze za pieniądze UE (październik 2009)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży