Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Program rządowy „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
19 sierpnia Rada Ministrów przyjęła program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, którego realizacja zaplanowana jest na lata 208-2013. W 2008 roku koszt programu wyniesie ok. 51 mln zł z budżetu państwa. Szkoła ma być miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla dzieci i młodzieży, a zmiana relacji między uczniami, rodzicami oraz nauczycielami najskuteczniejszą metodą przeciwdziałania agresji oraz przemocy w szkole.

Program kładzie szczególny nacisk na doskonalenie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców, a także budowanie klimatu współpracy oraz szacunku i zaufania do szkoły. Szkoła musi też wspierać rodzinę w jej funkcji wychowawczej. Jeden z ważniejszych elementów programu zakłada, że szkolne punkty konsultacyjne dla rodziców będą tworzone przede wszystkim poza dużymi miastami, blisko zamieszkania rodziców i uczniów. Będą pracować dwa razy w tygodniu, po 4 godziny, popołudniami i w soboty. Dzięki temu zwiększy się dostęp rodziców do psychologów i pedagogów, a to ułatwi rozwiązywanie problemów z dziećmi. Jednym z priorytetów programu jest organizacja zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych (sportowych, artystycznych, itp.), które będą adresowane do uczniów zdolnych lub mających trudności z nauką, a także pochodzących ze środowisk zaniedbanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Te zajęcia miałyby prowadzić gminne lub miejskie domy kultury, ośrodki politechniczne, ogrody jordanowskie, itp. Przede wszystkim zajęcia sportowe powinny skutecznie przeciwdziałać agresji i patologiom wśród dzieci i młodzieży, a zwłaszcza narkomanii i alkoholizmowi. Zajęcia te, aby zainteresować dzieci, muszą być jednak organizowane w atrakcyjnej formie. Może to być np. uczestnictwo w szkolnym, międzyszkolnym i lokalnym współzawodnictwie sportowym.

Program zakłada kontynuowanie monitoringu wizyjnego wejść do szkół i placówek oświatowych, co powinno przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
Szkoła może oddziaływać wychowawczo przez kary, ale powinna równolegle uczyć wartości społecznych, alternatywnych zachowań i ważnych umiejętności życiowych. Zgodnie z tą ideą, nie będzie realizowany program „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”, który przewidywał głównie restrykcje i kary za agresywne zachowania.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 19.08.2008
I. D., 19 sierpnia 2008

Zobacz też:
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego przyjęła projekt programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży