Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Prezydent podpisał nowelizację KN

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Prezydent podpisał nowelizację Karty Nauczyciela, która daje samorządom więcej czasu na analizę średnich wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, wypłacenie ewentualnych „dodatków wyrównawczych” i składanie sprawozdań do RIO. MEN przygotowało już projekt dotyczący sposobu wyliczania średnich.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela z dnia 19 listopada 2009 r. wszystkie samorządy będą musiały do 20 stycznia każdego roku przeprowadzić analizę wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego. Do 31 stycznia samorządy mają wypłacić różnicę między „wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku szkolnym” a „iloczynem średniej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli ustalonych w danym roku”. Do 10 lutego samorządy mają przygotować sprawozdanie i w ciągu 7 dni przesyłać je RIO, organowi stanowiącemu, dyrektorom szkół i związkom zawodowym. Zgodnie z nowelą, dodatek wyrównawczy będzie wypłacany nauczycielowi zatrudnionemu i pobierającemu wynagrodzenie proporcjonalnie do okresu zatrudnienia. Jednorazowy dodatek uzupełniający nie będzie uwzględniany jako składnik poniesionych wydatków na wynagrodzenia przy ustalaniu kwoty różnicy w roku, w którym dodatek ten zostanie wypłacony.

Nowelizacja ma wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Obliguje ona ministra edukacji do wydania rozporządzenia określającego szczegóły i sposoby naliczania różnic w wynagrodzeniach między wynagrodzeniami faktycznymi a oczekiwaną średnią. Resort edukacji przygotował już projekt rozporządzenia, który znajduje się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MEN.

Serwis Samorządowy PAP, 9 grudnia 2009
A.R./A.D., 9 grudnia 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży