Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Znowelizowana Ustawa o Systemie Oświaty podpisana

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
9 marca`Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty, stanowiącą wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który we wrześniu 2013 r. uznał, iż przepisy dotyczące warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów zewnętrznych muszą zostać przeniesione z rozporządzenia do ustawy.

Wcześniej, w lutym, Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczącej oceniania uczniostwa.

Jedna z uchwalonych poprawek nakłada na ministrów edukacji i kultury obowiązek określenia w szkołach publicznych i artystycznych przypadków, w których dostosowuje się wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów oraz podstawę tego dostosowania, z uwzględnieniem konieczności właściwego zapewnienia procesu kształcenia uczniów.

Inna przyjęta poprawka doprecyzowuje zapis o trybie i formie przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia w przypadku, gdy on sam lub jego rodzic uznali, że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub z zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami.

Kolejny przyjęty zapis ujednolica przepisy w kwestii uprawnień dyrektorów szkół publicznych i artystycznych do zwolnienia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć.

Oprócz zmian dotyczących oceniania, w ustawie znajdą się także inne zmiany m.in. art. 5 ust. 5ga, który przewiduje, iż samorząd „nie może powierzyć lub przekazać wykonywania zadań oświatowych (…) osobie prawnej utworzonej przez tę jednostkę samorządu terytorialnego lub osobie prawnej, w której ta jednostka samorządu terytorialnego ma udziały, albo której ma akcje” oraz obowiązek obligatoryjnego zatrudniania asystenta nauczyciela w przypadku zwiększenia liczby uczniów w oddziałach klas I-III (po zakończeniu rekrutacji) ponad 25 uczniów.

Zmiany organizacyjne czekają okręgowe komisje egzaminacyjne. OKE przestaną podlegać bezpośrednio ministerstwu edukacji, ich zwierzchnikiem stanie się CKE (od 1.01.2016 r.).

W nowelizacji wprowadzono ułatwienia finansowania zajęć realizowanych przez nauczycieli w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz uznawania świadectw szkolnych wydanych za granicą. Nowe przepisy mają spowodować m.in. skrócenie czasu postępowania niezbędnego w sprawie uznania wykształcenia uzyskanego za granicą. Katalog świadectw uznawanych w Polsce z mocy prawa, czyli bez konieczności przeprowadzania postępowania administracyjnego przez kuratorów oświaty, zostanie poszerzony o świadectwa maturalne wydane w państwach UE, EOG lub OECD.

Dziennik Gazeta Prawna, 20.02.2015, Głos Nauczycielski, MEN, 9.03.2015

A.B. , 9 marca 2015

Zobacz też:
Omówienie zmian w rozporządzeniu o ocenianiu (grudzień 2014)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży