Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Pieniądze europejskie w edukacji

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Pieniądze europejskie w edukacji
„Rzeczpospolita” w artykule „Nauka i zabawa z dotacji europejskich” przedstawia cele, na jakie szkoły w całej Polsce przeznaczają unijne pieniądze. Z dotacji na szkolenia i wyrównywanie szans dzieci i młodzieży korzystają przedszkola i wszystkie typy szkół.

W radomskich szkołach od początku października realizowane są cztery programy edukacyjne finansowane przez Unię Europejską. Obejmują one zajęcia wyrównawcze i dodatkowe dla szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i zawodowych. W programach bierze udział 30 szkół, w tym 12 podstawowych, 8 liceów i 10 szkół zawodowych. Na realizację tych projektów miasto pozyskało prawie osiem milionów złotych z Europejskiego Funduszu Spójności. Rzeczniczka prasowa prezydenta Radomia zapowiada, że w tym roku miasto przygotowuje siedem kolejnych projektów.

Wrocław część programów edukacyjnych, finansowanych w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje we współpracy z Politechniką Wrocławską i i Uniwersytetem Wrocławskim. W tym roku szkolnym we Wrocławiu realizowanych jest też 14 projektów w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”. Dzięki nim dodatkowe zajęcia odbywają się m.in. w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 1. Program „Wprowadzenie nowej metody przeciwdziałania objawom ADHD" zakłada, że we wrocławskich podstawówkach, najmłodsi uczniowie z ADHD, mogą liczyć na asystenta w szkole.

Także łódzkie szkoły korzystają z dotacji w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki”. Poza tym wiele łódzkich przedszkoli realizuje programy za unijne pieniądze, które mają wyrównać szanse edukacyjne dzieci z najbiedniejszych i zaniedbanych rodzin. Podobne programy realizowane są również w łódzkich podstawówkach, gimnazjach i liceach.

W Rzeszowie dzięki dotacjom unijnym realizowanych jest kilka projektów w ramach programów: „Uczenie się przez całe życie” Comenius, „Leonardo da Vinci”,  „Młodzież w działaniu” „Kapitał ludzki”. Pieniądze przeznaczono m.in. na dodatkowe zajęcia psychologiczno–pedagogiczne czy specjalistyczne dla uczniów nadpobudliwych z przejawami ADHD, z wadami wymowy. Dzięki środkom unijnym swoją ofertę edukacyjną rozszerzyły rzeszowskie zawodówki. I tak np. w Zespole Szkół Mechanicznych zorganizowano kurs szybowcowy, a w Zespole Szkół Samochodowych uczniowie uczą się nowoczesnej diagnostyki technicznej pojazdów samochodowych przy współpracy z przyszłymi pracodawcami. 

Z kolei Serwis „Nauka w Polsce” opisuje projekty, realizowane w województwie Świętokrzyskim: 500 z 630 szkół podstawowych w tym województwie będzie mogło skorzystać w latach 2010-2013 z indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III.

W ramach przedsięwzięcia, finansowanego z programu operacyjnego Kapitał Ludzki, szkoły będą mogły organizować wiele zajęć pozalekcyjnych, m.in. dla dzieci wykazujących trudności w pisaniu i czytaniu, zagrożonych dysleksją, mających kłopoty ze zdobywaniem umiejętności matematycznych oraz dotkniętych zaburzeniami mowy.

Można będzie też organizować dodatkowe zajęcia psychoedukacyjne i socjoterapeutyczne dla uczniów z zaburzeniami komunikacji społecznej; gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy; hipoterapię, dogoterapię i muzykoterapię dla dzieci niepełnosprawnych, a ponadto zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, ze specjalnym uwzględnieniem przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Projekt przewiduje ponadto wzmocnienie współpracy między rodzicami a szkołą - z jednej strony przez podniesienie jakości pomocy udzielanej rodzicom dzieci uczących się w klasach I-III, z drugiej zaś przez większe angażowanie rodziców w życie szkoły.

Dla realizacji uczniowskich potrzeb szkoły będą mogły sfinansować koszty dodatkowej pracy nauczycieli oraz zakupić niezbędne wyposażenie - komputery, oprogramowanie, inne pomoce naukowe i meble. Zakłada się, że pomocą objętych zostanie w sumie około 28,5 tys. uczniów w regionie. Na ich dodatkowe zajęcia wyda się blisko 23,5 mln zł.

Serwis Nauka w Polsce, 18.12.2009, Rzeczpospolita, 20.12.2009
A.B./A.D., 20 grudnia 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży