Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Nowelizacja USO: zapisy dotyczące oceniania w ustawie, więcej uprawnień dla wizytatora

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty uchwalona przez Sejm zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów. Jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że dotychczasowe upoważnienie ustawowe ministra edukacji do wydania rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania jest zbyt ogólne.

Nowelizacja wprowadza do ustawy dwa nowe obszerne rozdziały. W regulacjach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów nie wprowadzono zasadniczych zmian w stosunku do obowiązujących, zawartych w rozporządzeniu regulującym tę materię - raczej przeniesiono rozwiązania z rozporządzenia do ustawy. Zapisano jednoznacznie obowiązek udostępniania uczniowi i jego rodzicom sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia.

W rozdziale drugim, zawierającym regulacje dotyczące egzaminów zewnętrznych, także nie wprowadzono zasadniczych zmian wobec obecnie obowiązujących, zapisanych w rozporządzeniu.

Kolejna z wprowadzonych zmian umożliwia zwiększenie liczby uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej powyżej 25 w sytuacji, gdy w trakcie roku szkolnego zgłosi się kolejny uczeń zamieszkały w rejonie szkoły. Wówczas dyrektor szkoły będzie miał obowiązek poinformowania rady rodziców klasy o jej podziale. Jeżeli rodzice sprzeciwią się takiemu podziałowi to klasa nie zostanie podzielona; maksymalnie będzie mogła liczyć 27 uczniów a szkoła będzie miała obowiązek zatrudnienia asystenta nauczyciela do pomocy w klasie.

Nowelizacja umożliwia także utrzymanie ciągłości staży nauczycielek ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, które w trakcie stażu zdecydują się na urlop macierzyński w pełnym wymiarze, czyli 12-miesięczny.

Nowela zmienia zasady funkcjonowania nadzoru pedagogicznego, m.in. daje prawo wizytatorowi przeprowadzającemu kontrolę w szkole do wejście bez uprzedzenia na dowolną lekcję.

Wprowadzono również zapisy dotyczące możliwości zatrudniania w szkole nauczycieli do prowadzenia różnych zajęć z uczniami finansowanych ze środków unijnych. Nauczyciele ci zatrudniani byliby nie w oparciu o Kartę Nauczyciela, ale Kodeks pracy.

Serwis Samorządowy PAP, 15.01.2015
A.B., 15 stycznia 2015

Zobacz też:
Omówienie zmian w rozporządzeniu o ocenianiu (grudzień 2014)
Korespondencja z dyrektorem CKE: format materiałów maturalnych, nowe procedury egzaminacyjne (grudzień 2014)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży