Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Znowu nowe SIO

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Rada Ministrów przyjęła 3 lipca projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o systemie oświaty, przedłożony przez ministra edukacji narodowej.

Projekt zawiera rozwiązania zwiększające anonimowość gromadzonych w nowym systemie informacji oświatowej (SIO) danych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej przez szkoły i placówki oświatowe, w tym poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

W komunikacie MEN czytamy m.in.:
„Intencją podjętej nowelizacji ustawy jest odpowiedź na zastrzeżenia zgłaszane wobec ustawy, dotyczące gromadzenia w nowym SIO danych osobowych uczniów, mogące zagrozić skutecznemu wdrożeniu obowiązującej regulacji. Ministerstwo Edukacji Narodowej jest przekonane o słuszności rozwiązań przyjętych w pierwotnym, obecnie obowiązującym brzmieniu ustawy oraz o ich zgodności z Konstytucją. Nowelizacja ma zatem na celu zagwarantowanie, podstawowego celu ustawy. Jest nim ukończenie procesu tworzenia nowoczesnego i efektywniejszego systemu informacji oświatowej. Ma on służyć pozyskiwaniu danych niezbędnych do prowadzenia polityki oświatowej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz do wspomagania zarządzania oświatą. Dane zbierane w SIO używane są, między innymi, do podziału części oświatowej subwencji ogólnej oraz kształtowaniu wynagrodzeń nauczycieli.”

Ustawa o SIO weszła w życie 30 kwietnia 2012 roku. Już w trakcie przygotowań była krytykowana przez organizacje, zajmujące się ochroną praw człowieka. Ustawa zmieniła strukturę, organizację oraz zasady działania istniejącego od 2005 roku systemu informacji oświatowej. Wprowadziła nowy sposób zbierania danych: od 2013 roku zamiast danych zbiorczych (opisujących działalność szkół i placówek) w SIO mają być gromadzone dane jednostkowe, w tym informacje o uczniach i nauczycielach.

„Organizacja nowego SIO – napisano na stronach MEN – umożliwia zastąpienie wieloszczeblowej, rozproszonej organizacji zbierania danych, nową, umożliwiającą przekazanie danych bezpośrednio z jednostek oświatowych do bazy danych SIO. Dzięki nowemu sposobowi zbierania danych, zasoby zgromadzone w SIO będą aktualne i zdecydowanie bardziej rzetelne”

Nowy SIO będzie wyposażony w funkcje automatycznego generowania zestawień zbiorczych - raportów, które będą tworzone i modyfikowane w zależności od potrzeb. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych uczniów i nauczycieli zgromadzonych w bazie danych SIO przewidziana jest procedura nadawania uprawnień do dostępu do niej. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o nadanie uprawnień oraz potwierdzenie tożsamości osoby umożliwia uzyskanie stosownego upoważnienia oraz niepowtarzalnego identyfikatora użytkownika SIO. Dane przesyłane do bazy danych SIO i pozyskiwane z bazy danych SIO do lokalnych baz danych będą szyfrowane przy wykorzystaniu sprawdzonych i uznanych rozwiązań, określonych w odrębnych przepisach. Zakłada się, że przy gromadzeniu danych w SIO będą wykorzystywane dane z systemu PESEL oraz rejestrów TERYT i REGON.

„Stworzenie mechanizmów współpracy SIO z systemami i rejestrami zewnętrznymi ma wyeliminować zjawiska wielokrotnego wprowadzania do SIO danych, które już są obecnie zgromadzone w innych bazach. Jednoczesne weryfikowanie danych w innych państwowych bazach, spowoduje ich dużo większą rzetelność.” - podano w komunikacie MEN.

Koszty związane z przygotowaniem i wdrożeniem nowego SIO zostaną pokryte ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 3.1 PO KL - projekt „Usprawnienie systemu zbierania i analizy danych dotyczących funkcjonowania systemu oświaty m. in. poprzez rozwój systemu informacji oświatowej", który ma być realizowany w latach 2009-2011. Na realizację projektu przewidziano 16,8 mln zł. Natomiast w ramach projektu „Wdrożenie zmodernizowanej wersji systemu informacji oświatowej" (wartość projektu 5 mln) przewiduje się przygotowanie przyszłych użytkowników SIO do korzystania z nowego systemu.

MEN, 03.07.2012
A.D., 3 lipca 2012

Zobacz też:
MEN opracowuje założenia do projektu ustawy o SIO (sierpień 2009)
Rząd przyjął założenia do nowej ustawy o systemie informacji oświatowej (kwiecień 2010)
Przeciwko zbieraniu szczegółowych danych o uczniach (luty 2011)
Ustawa o SIO przyjęta przez Sejm (kwiecień 2011)
Głosy sprzeciwu wobec ustawy o Systemie Informacji Oświatowej (kwiecień 2011)
Prezydent podpisał ustawę o SIO (czerwiec 2011)
Ochrona danych osobowych uczniów – wyniki kontroli NIK (grudzień 2011)
Ustawa o SIO zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego (styczeń 2012)
Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych SIO - podpisane (kwiecień 2012)
SIO do poprawki (kwiecień 2012)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży